Çerez Örnek
canlı destek

cilt-39-sayi-2

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 39, Sayı: 2 - 2002 (Vol. 39, No: 2 - 2002)

Ziraat Fakültesi Dergisi 39, (2) 2002 : ISSN 1018-8851

 

 

İbrahim DUMAN

Soğan (Allium cepa L.) Tohumlarının Çimlenmesini İyileştirici Farklı Osmotik Uygulama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Comparison of Different Osmotic Treatment Methods to Enhance The Germination in Onion (Allium cepa L.) seeds

 

Eftal DÜZYAMAN, Hüseyin VURAL

Farklı Ekocoğrafik Kökenli Bamya Genotiplerinin Verim Değerlerinde Görülen Heterosis Üzerinde Bir Araştırma

A Study on Heterosis in Yield among Okra Genotypes from Different Eco–Geografic Origin

 

Eftal DÜZYAMAN, Hüseyin VURAL

Farklı Ekocoğrafik Kökenli Bamya Genotiplerinin Morfolojik Varyabilitesi Üzerinde Bir Araştırma

A Study on Morphological Variability in Okra Genotypes from Different Eco–Geographic Origin

 

Şenol BOZTOK

Ortanca'da Mavileştirme Üzerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

The Effects of Different Factors on Blue Colouring of Hortensia

 

Metin ALTINBAŞ, Muzaffer TOSUN

Nohutta İleri Generasyonlarda Verim İle Verim Ögeleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation on Relationships Among Yield and Yield Components in Advanced Generations of Chickpea

 

Metin ALTINBAŞ, Muzaffer TOSUN

Nohutta İleri Generasyonlarda Tane Verimi ve Tane İriliği İçin Yapılan Seçimin Etkinliği Üzerine Bir Çalışma

A Study on Effectiveness of Selection For Seed Yield and Seed Size in Advanced Generations in Chickpea

 

Muzaffer TOSUN, Metin ALTINBAŞ

T.dicoccoidesxT.durum Melezlerinde Bazı Verim ve Kalite Özellikleri İçin Gen Etkileri

Gene Effects for Some Yield and Quality Traits in T.dicoccoidesx T.durum Crosses

 

Yusuf KARSAVURAN, Mehmet ÇETİN

Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)'un Anason Tohumlarında Beslenme Sonucunda Oluşturduğu Ağırlık Kaybı Üzerine Araştırmalar

Investigations on weight loss of anise seeds caused by feeding of Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)

 

Canan ÇELİK, Enver DURMUŞOĞLU

Kemalpaşa (İzmir) İlçesi’nde Yetiştirilen Kirazlarda Bazı Organik Fosforlu İnsektisit Kalıntıları Üzerinde Araştırmalar

Investigations On Residue Analysis Of Some Organophosphorous Insecticides On Cherries In Kemalpasa (Izmir, Turkey)

 

Arzu DUMAN, Erdinç DEMİRÖREN

Süt Tipi Oğlakların Doğum, 30. Gün ve 60. Gün Canlı Ağırlıkları Üzerine Sistematik Çevre Etmenlerinin Etkileri

Effects of Environmental Factors on the Birth weight, 30.Day and 60. Day Live Weight in The Milk Type Kids

 

Erdinç DEMİRÖREN, Turgay TAŞKIN, Çiğdem TAKMA

Aşırı Sıcak Baskısında Kalan Koyun ve Keçilerin Fizyolojik Uyum Yetenekleri

The Physiologic Adaptation Abilities of Sheep and Goats Under Excessive Temperatures

 

Mustafa KAYMAKÇI, Turgay TAŞKIN, Nedim KOŞUM

Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi Döl Verimi ve Gelişme Özellikleri

Type Fixation in Sönmez Sheep (1. Fertility and Growth Traits)

 

Mustafa KAYMAKÇI, Nedim KOŞUM, Turgay TAŞKIN

Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi (2. Kimi Vücut Ölçüleri ve Süt Verim Özellikleri)

Type Fixation At Sönmez Sheep (2. Some Body Measurements and Milk Yield Traits)

 

Nur OKUR, Haluk BAŞAR, Selçuk GÖÇMEZ

Bursa Ovasında Nilüfer Çayı İle Sulanan Şeftali Bahçesi Topraklarında Mikrobiyel Aktivite ve Ağır Metal İçerikleri Arasındaki İlişkiler

Microbial Activity and Heavy Metal Relations in the Peach Orchards of Bursa Plain Irrigated with Nilüfer River

 

Bülent YAĞMUR, Şafak CEYLAN, Murat OKTAY

Çinko Gübrelemesinin Çekirdeksiz Üzümde (Vitis vinifera cv. Sultani çekirdeksiz) Verime Etkisi

Effect of Zinc Fertilization on Fruit Yield of Seedless Grapes (Vitis vinifera cv.Sultani çekirdeksiz)

 

Erdal ÖZ, H.Ünal EVCİM

Makinalı Hasadın Pamuk Lif Teknolojik Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

Determination of the Effects of Mechanical Picking on Cotton Lint Technologic Properties

 

Erdal ÖZ, H. Ünal EVCİM

Ege Bölgesi Koşullarında Makinalı Pamuk Hasadında Kantitatif Performansların Belirlenmesi

Determination of the Quantitative Performance of Mechanical Cotton Picking on the Ege Region Conditions

 

Ferit DORSAN, Mehmet Ali UL

İzmir İlinde Kamu Tarafından Yönetilen Sulama Şebekelerinin Su Kullanıcı Örgütlere Devri Sonrası Gelişmeler

Posttransfer developments of the public irrigation schemes in Izmir province

 

Mehmet Ali UL, Ferit DORSAN

Manisa İlinde Kamu Tarafından Yönetilen Sulama Şebekelerinin Su Kullanıcı Örgütlere Devri Sonrası Gelişmeler

Posttransfer develeopments of the public irrigation schemes in Manisa province

 

Rahmi ÖZÇAĞIRAN

Çiçekli Bitkilerde Tozlanma Ve Çiçektozu Taşıyıcıları

Pollination Process and Pollen Vectors in Flowering Plants


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ