Çerez Örnek
canlı destek

cilt-40-sayi-1

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 40, Sayı: 1 - 2003 (Vol. 40, No: 1 - 2003)

Ziraat Fakültesi Dergisi 40, (1) 2003 : ISSN 1018-8851

 

 

Neşe ERKİP, Kaya BOZTOK

Torba Kültürü Yöntemi ile Lentinula edodes Yetiştiriciliğinde Hidrojen Peroksit Uygulamasının Verime Etkileri

Influence Of Hydrogen Peroxide Treatment On The Yield Of Lentinula edodes Cultivated On Bag Culture

 

Dursun EŞİYOK, M.Kadri BOZOKALFA, Atnan UĞUR, Süleyman KAVAK

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi

"Determining Yield, Quality and Plant Characteristics of Some Cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis) Cultivars

 

M. Kadri BOZOKALFA, Süleyman KAVAK, Dursun EŞİYOK, Atnan UĞUR, Bülent YAĞMUR

Savoy Lahanasında (Brassica oleracea L. var. sabauda) Fosfor Uygulamalarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Effect of Phosphorus Fertilizer Application On Yield and Quality Characteristics in Savoy Cabbage (Brassica oleracea L. var. sabauda)"

 

Murat İSFENDİYAROĞLU

Effects Of Some Physical And Biochemıcal Factors On The Rooting Of Mastic Tree (Pistacia lentiscus var. chia Duham.) Cuttings

Bazı Fiziksel ve Biyokimyasal Faktörlerin Sakız Ağacı (Pistacia lentiscus var. chia Duham.) Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Etkileri

 

Günnur KOÇAR, Ayşe GÜL, Nilgün MADANLAR, Zeynep YOLDAŞ, Enver DURMUŞOĞLU

Sera Hıyar Yetiştiriciliğinde Zararlılara Karşı Doğal Pestisitlerle Savaşın Verim Ve Kaliteye Etkileri

Effects of Using Natural Pesticides Against Pests on Yield and Fruit Quality of Cucumbers Grown Under Greenhouse Conditions

 

Metin ALTINBAŞ

Kışlık Nohutta Yüksek Verim ve Stabilite İçin Eş Zamanlı Seçim Olanakları

Simultaneous Selection for High Yield and Stability in Winter Chickpea

 

Metin ALTINBAŞ, Hasan SEPETOĞLU

Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi

The Relationship of Performance with Adaptation for Yield and Some Agronomic Traits of Chickpea Lines Sown in Winter

 

H. Eda ÇAKMAK, Emine BAYRAM

Muğla Orijinli Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) Populasyonlarının Bazı Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Some Agronomical and Quality Characters of St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.) Populations Originated From Muğla

 

Serdar TEZCAN, Esat PEHLİVAN, Yusuf KARSAVURAN, Ünal ZEYBEKOĞLU

A short note on light trap collected Deltocephalinae (Homoptera: Cicadellidae) species from the Mediterranean Region of Turkey

Akdeniz Bölgesi’nden ışık tuzaklarıyla yakalanan Deltocephalinae (Homoptera: Cicadellidae) türleri üzerinde kısa not

 

Şafak CEYLAN, Rafet KILINÇ, Dilek KARAKAŞ

Bitlis Yöresi Topraklarının Fosfor Adsorpsiyon ve Fiksasyon Durumlarının Nükleer Yöntem ile Belirlenmesi

Determination of Phosphorus Adsorption and Fixation Capacities of Soils in Bitlis Province via Nuclear Method

 

Melek ERSOY, Harun UYSAL

Süttozu, Peyniraltı Suyu Tozu ve Yayıkaltı Karışımları ile Üretilen Kefirlerin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma II.Bazı Fiziksel ve Duyusal Özellikler

A Research On The Properties of the Kefirs Produced From Blends of Skimmilk Powder, Whey Powder And Buttermilk II-Some Physical and Sensory Properties

 

Serap FENDERYA, A. Sibel AKALIN

Probiyotik Yoğurtların Bazı Kimyasal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

An Investigation on the Some Chemical Properties of Probiotic Yoghurts

 

Mustafa ÖZGÜREL, Gülay PAMUK, Kıvanç TOPÇUOĞLU

Ege Bölgesi Koşullarında Farklı İki Kuraklık İndisinin Karşılaştırılması

Comparing Two Different Drought Indexes at Aegean Region Conditions

 

Yasemin S. KUKUL, Süer ANAÇ

Gümüldür Yöresinde Tuzluluğun Satsuma Mandarini Yaprak Na, Ca, K ve Cl İçeriklerine Etkisi

Effect of Salinity on Satsuma Mandarin Leaf Na, Ca, K and Cl Contents in Gümüldür Region

 

Hatice BASMACIOĞLU, Mehmet BOZKURT, Mustafa ERGÜL

Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Düşük Ham Protein ve Yüksek Ham Kül İçerikli Et-Kemik Ununun Performans Üzerine Etkisi

Influence of Various Dietary Concentrations of Meat and Bone Meal with Low Crude Protein and High Crude Ash on Broiler Performance

 

M.Metin ARTUKOĞLU, Djavid SHAKERNAGAD

Tarımda Vergileme ve Vergi Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma: Ege Bölgesi Örneği

A Research on Tax and Tax Potential in Agriculture: A Case of Aegean Region

 

Şule IŞIN, Erinç KOÇAK

İzmir İlinde Farklı Üretim Teknikleri Uygulayan Zeytin Sıkma Tesislerinin Ekonomik Analizi

Economic Analysis of Olive Oil Plants Applying Different Production Techniques in İzmir

 

Ferhan SAVRAN

Kaynakları Kıt Olan Çiftçilere Ulaşmada Etkin Bir Yaklaşım: Sivil Toplum Örgütleri

An Effective Approach Reaching to Resource Poor Farmers: NGOs

 

Bahriye GÜLGÜN, Bahar TÜRKYILMAZ, Tanay YILDIRIM, Aydın GÜNEY

Ekonomik Öneme Sahip Bazı Sarılıcı Süs Bitkilerinden “Passiflora caerulea”, “Plumbago capensis”, “Wisteria chinensis” Çeliklerinin Farklı Dikim Zamanlarının Köklenme Oranlarına Etkileri

The Research on Determination the Effects of Planting Periods to Rooting Rates of Economically Important Climbing Ornamental Plants of “Passiflora caerulea”, “Plumbago capensis”, “Wist eria chinensis” Cuts

 

Behzat Oral BİTLİSLİ, Bahri BAŞARAN, Ahmet ASLAN, Gökhan ZENGİN

Yüzlük Derilerin Su Buharı Geçirgenliği Özelliğine Ayakkabı Boyalarının Etkisi

The Effects Of Shoe Creams To The Water Vapour Permeability Characteristics Of Upper Leathers


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ