Çerez Örnek
canlı destek

cilt-41-sayi-1

cilt-41-sayi-1

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 41, Sayı: 1 - 2004 (Vol. 41, No: 1 - 2004)

Ziraat Fakültesi Dergisi 41, (1) 2004 : ISSN 1018-8851

 

 

Dursun EŞİYOK, M. Kadri BOZOKALFA, Atnan UĞUR

Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Şeker Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim Kalite ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Yield Quality and Some Plant Characteristic of Some Sweet Corn (Zea mays L. var. saccharata) Varieties in Different Locations

 

M. Kadri BOZOKALFA, Dursun EŞİYOK, Atnan UĞUR

Ege Bölgesi Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Bazı Hibrit Şeker Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Yield Quality and Plant Characteristic of Some Sweet Corn (Zea mays L. var. saccharata) Varieties As Main and Second Crop In Ege Region

 

Eftal DÜZYAMAN, Hülya İLBİ, Burçak İŞÇİ

Bazı Bamya Çeşitlerinde Düşük Toprak Sıcaklıklarının Fide Çıkışı Üzerine Etkileri

Effects of Low Soil Temperatures on Seedling Emergence in Some Okra Cultivars

 

Mustafa ÇELİK, İbrahim KISMALI

Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Makro Mineral Besin Maddelerinin Alımına Etkileri Üzerinde Araştırmalar

The Researches on the Effects of Some Grapevine Rootstocks on Macro Mineral Nutrition Uptake of Round Seedless Cultivar

 

Hülya İLBİ, Benian ESER

Tohum Uygulamalarının Soğan Tohumlarında Yaşlanmaya Etkileri

The Effects of Seed Treatments on Ageing in Onion Seed

 

Mustafa GÜMÜŞ, Semih ERKAN, Serpil TOK

Bazı Kabakgil Türlerinin Tohumlarındaki Viral Etmenlerin Saptanması Üzerinde Araştırmalar

Studies on Determination of Virus Diseases in the Seeds of Some Cucurbitaceous Species

 

A. Sevim YÜCE ÖRS, Yusuf KARSAVURAN

Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)’un Besin Tercihi Üzerine Araştırmalar

Investigations on food preferences of Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)

 

Metin ALTINBAŞ, Muzaffer TOSUN, Süer YÜCE, Cahit KONAK, Ergun KÖSE, Refika A.CAN

Ekmeklik Buğdayda (T.aestivum L.) Tane Verimi ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Genotip ve Lokasyon Etkileri

Effects of Genotype and Location on the Grain Yield and Some Quality Traits in Bread Wheats (T.aestivum L.)

 

Mustafa ÖZGÜREL, Murat KILIÇ

Barajlarda Aktif Hazne Hacminin Gözlemlenen Yıllık Akış Serilerine Göre Belirlenmesi

Determining of Active Reservoir Capacity by Observed Annual Flow Series

 

Murat KILIÇ, Mustafa ÖZGÜREL

Çok Yıllık Sıcaklık Verilerinin Zamansal Dağılımının Modellenmesi ve Geleceğe Yönelik Sıcaklık Olasılıklarının Belirlenmesi

Modelling of Temporal Trend of Long -Term Temperature Data and Estimating the Probability of Temperature for the Future

 

Gülay PAMUK, Mustafa ÖZGÜREL, Kıvanç TOPÇUOĞLU

Standart Yağış İndisi (SPI) ile Ege Bölgesinde Kuraklık Analizi

Drought Analysis of Aegean Region by Standardized Precipitation Index (SPI)

 

Erhan AKKUZU, Bekir S. KARATAŞ

İzmir İli Dahilindeki Sulama Birliklerinin Genel Sulama Planlarına Göre İşletim Performansı

General Irrigation Plan Performances of Water User Associations in Izmir Province

 

Hüseyin GÜLER, Müjdat TOZAN

Farklı Basınç ve Hava Debisi Değerlerinde Hava Akımı ve Püskürtme Yönlerinin Pülverizasyon Karakteristiklerine Etkileri

Effects of Air Flow and Spray Directions on Spray Charecteristics at Different Air Flow Rate and Pressures

 

Ömer Lütfü ELMACI, Müzeyyen SEÇER

Azot, Potasyum ve Magnezyum Gübrelerinin, Kuşkonmaz (Asparagus officinalis) Plantasyon Toprağının Besin Elementleri İçeriğine Etkileri

Effect of Nitrogen, Potassium and Magnesium Fertilizers Application on Soil Nutrient Status of Asparagus Plantation

 

Bahar ZAFER TÜRKYILMAZ, Aydın GÜNEY, Adnan KAPLAN

Doğal Alanların Korunması Çalışmalarının İzmir/Foça Örneğinde İrdelenmesi

Examination of Conservation Pursuits of Natural Areas in Foça (İzmir) District

 

Bahar Zafer TÜRKYILMAZ, Gülbahar Gencer GÜLER, Bahriye GÜLGÜN

Efemçukuru Yöresinde Altın Madeni Olarak İşletilmesi Düşünülen Sahanın Doğa Koruma Potansiyelinin Araştırılması

Research on the Nature Conservation Potential in Efemçukuru District to be Established as Gold Mining

 

Adnan KAPLAN, Çiğdem COŞKUN HEPCAN

Ege Üniversitesi Kampüsü ‘Sevgi Yolu’nun Görsel (Etki) Değerlendirme Çalışması

A Study on Visual (Impact) Assessment of ‘Sevgi Yolu’ in Ege University Campus

 

Nedret TORT, Bengü TÜRKYILMAZ, Aylin EŞİZ DEREBOYLU, Necip TOSUN

Diniconazole Etken Maddeli Bir Fungisitin Bazı Arpa Kültür Formları Üzerine Morfolojik Ve Fizyolojik Etkileri

Morphological And Physiological Effects Of A Fungicide With A Diniconazole Agent On Some Barley Culture Forms

 

Esin AKÇAM-OLUK, Hatice DEMİRAY

Bor Elementinin Sambro No.3 Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşidinin Büyümesi Üzerine Etkileri

The Effects of Boron on the Growth of sambro no.3 Sunflower (Helianthus annuus L.) 

 

Yusuf KARSAVURAN

Pamuk Zararlılarına Karşı Savaş Yöntemlerinin Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Ana Konular

Main Topics in the Application of Control Methods Against Cotton Pests


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ