Çerez Örnek
canlı destek

cilt-42-sayi-2

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 42, Sayı: 2 - 2005 (Vol. 42, No: 2 - 2005)

Ziraat Fakültesi Dergisi 42, (2) 2005 : ISSN 1018-8851

 

 

Alper DARDENİZ, İbrahim KISMALI

Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Kış Gözü Verimliliğinin Saptanması İle Optimum Budama Seviyelerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar

Researchs on Determining The Bud Fertility and Obtaining Optimum Pruning Levels in some Table Grape Varieties

 

Reza AMİR NİA, Emine BAYRAM

Geliştirilmiş Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) Klonlarının Bazı Agronomik ve Teknolojik Özellikleri

Some Agronomical and Technological Characteristics of Improved Hypericum perforatum L. (St. John’s Wort) Clones

 

Oya KAÇAR, Nedime AZKAN

Çeşitli İklim Faktörlerinin, Farklı Gelişme Dönemlerinin ve Gün İçerisindeki Farklı Toplama Saatlerinin Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.)’da Hiperisin Oranı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Effects of Different Climate Factors, Ontogenetic and Diurnal Variability on The Hypericin Content of Hypericum perforatum L.

 

İnanç ÖZGEN, Celalettin GÖZÜAÇIK, Yusuf KARSAVURAN, Meral FENT

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Antepfıstığı, Kayısı, Kiraz ve Zeytin Ağaçlarında Bulunan Pentatomidae (Heteroptera) Familyasına Ait Türlerin Saptanması Üzerinde Çalışmalar

Investigations on the Pentatomidae (Heteroptera) Fauna in Apricot, Cherry, Olive and Pistachio Plantations in East and Southeastern Anatolia Region (Turkey)

 

Hüseyin TÜRKÜSAY, Necip TOSUN

Hidrojen Peroksit Uygulamalarının Domates Bakteriyel Solgunluk ve Kanser Hastalığı (Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al)’na Etkileri

The Effects of Hydrogen Peroxide Treatments on Tomato Cancer Disease (Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al)

 

Ali GÜNCAN, Enver DURMUŞOĞLU, Zeynep YOLDAŞ

Bazı Doğal Organik İnsektisitlerin Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) Pupalarına Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Investigations on Effects of some Natural Organic Insecticides on Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae)

 

Emrah KEYKUBAT, Enver DURMUŞOĞLU

Emsalden Ruhsatlandırılan Methamidophos’lu Preparatların Myzus persicae (Sulzer) (Hom.: Aphididae)’ye Etki Farklarının Laboratuar Koşullarında Araştırılması

Evaluation on the Variation in Efficacy Differences of me-too Registered Products of Methamidophos on Myzus persicae (Sulzer) (Hom.: Aphididae) under Laboratory Conditions

 

Hamdi BİLGEN, Harun YALÇIN, Hülya ÖZKUL, Bülent ÇAKMAK, Muazzez POLAT, Asım KILIÇ

Plastik Rengi, Vakum Uygulaması ve Bekletme Şeklinin Paket Mısır Silaj Yemi Kalitesi Üzerine Etkileri

Effects of Packaging Material Color, Vacuum Application and Storage Conditions on the Quality of Packed Corn Silage

 

Ercan GÜLSOYLU, Engin ÇAKIR

Traktöre Bağlanabilen Hidrolik Toprak Penetrometresi

Tractor Mountable Hydraulic Soil Cone Penetrometer

 

Murat KILIÇ, Mustafa ÖZGÜREL

Tersiyer Kanal Düzeyindeki Bir Sulama Ünitesinde Kaynak Seviyeleme ve Sulamanın Optimizasyonu

Resource Levelling and Optimisation of Irrigation in a Tertiary Canal Irrigation Unit

 

Ayben D. ÜNAL ÇALIŞKAN, Halil Baki ÜNAL

Menemen Ovası Sulama Şebekesinin Arazi Toplulaştırması Öncesi ve Sonrası Durumunun Değerlendirilmesi

Evaluating the Situation of the Menemen Basin Irrigation Network Before and After the Land Consolidation

 

Bülent YAĞMUR, M. Kadri BOZOKALFA, Dursun EŞİYOK

Fosfor ve Potasyum Uygulamalarının Sap Kerevizinde (Apium graveolens L. var. dulce) Verim Mineral Madde Nitrat ve Nitrit Miktarı Üzerine Etkisi

Effects of Phosphorus and Potassium Fertilizer on Yield Mineral Matter Nitrite and Nitrate Content of Celery (Apium graveolens L. var. dulce)

 

Şenay AYDIN, Harun ÇOBAN, Bülent YAĞMUR, Nilgün MORDOĞAN

Bağda Yapraktan Zn Uygulamalarının Yapraktaki Besin Element İçeriklerine Etkisi

The Effect of Foliar Zn Applications on the Nutrient Element Contents of Leaf in Vineyard

 

Nejat ÖZDEN, Ünal ALTINBAŞ

Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Ayrımlı Toprak Taksonomik Birimlerinin Yansıma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırma

Research on Determining of Reflection Characters of Different Soil Taxonomic Units By Utilizing Remote Sensing Technique

 

Buket KARATURHAN, Murat BOYACI, Nilgün YAŞARAKINCI

Ege Bölgesinde Entegre Mücadelenin Yayımında Karşılaşılan Sorunlar: Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Örneği

Extension Problems of Integrated Pest Management in Ege Region:Case of Greenhouse Vegetable

 

Hatice SÖNMEZ TÜREL, Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ

Kentsel Kamusal Dış Mekanlara Yönelik Master Plan Oluşturma Çalışmalarının Ege Üniversitesi Yerleşkesi Örneğinde Ortaya Konulması

Putting Forward the Master Planning Studies for Urban Public Spaces on the Example of Ege University Campus

 

Çiğdem KILINÇASLAN, M. Bülent ÖZKAN

Akarsuların Kentsel Gelişme-Dönüşüm Süreci İçinde Çeşitli Kullanımlar Yönünden Etkileşimlerinin İzmir Kenti Örneğinde Ortaya Konulması

The Interaction of the Rivers with the Divers Land Uses in the Development - Conversion Process of the Urban Areas Stated on the Example of İzmir Province

 

Erdal ÖZ

Ege Bölgesi’nde Meydana Gelen Traktör Kazalarının Tarımsal İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of the Tractor Accidents in Aegean Region From the Point of Farm Safety

 

Sumru ELTEZ, Raşit Zeki ELTEZ

Bergama ve Dikili İlçeleri (İzmir) Sera Potansiyeli ve Seracılık Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma

A Research on Greenhouse Production Potential and Current Status in Bergama and Dikli Districts (İzmir)

 

Aslı ATIL, Bahriye GÜLGÜN, İsmail YÖRÜK

Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı

Sustainable Urbans And Landscape Architecture


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ