Çerez Örnek
canlı destek

cilt-42-sayi-3

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 42, Sayı: 3 - 2005 (Vol. 42, No: 3 - 2005)

Ziraat Fakültesi Dergisi 42, (3) 2005 : ISSN 1018-8851

 

 

Ayla SAYILIR, Ercan ÖZZAMBAK

Biber Anter Kültüründe Uygun Tomurcuk Büyüklüğü ile Besin Ortamı İçeriklerinin Embriyo Verimine Etkileri Üzerine Bir Araştırma

An Investigation for Embryo Yield Effects of Suitable Flower Bud Size with Nutrient Media Contents in Anther Culture of Pepper

 

Ahmet ALTINDİŞLİ, Burçak İŞÇİ

Kuru Üzüm Elde Edilmesinde Kullanılan Bandırma Eriyiğindeki Yağ Miktarının Tespiti İçin Yeni bir Analiz Yönteminin Kullanılabilirliği

Applicability of a New Analysis Method on the Detection of Oil Quantity in Dipping Solution for Process of the Raisin

 

Oya KAÇAR, Erdinç GÖKSU, Nedime AZKAN

Bursa Koşullarında Farklı Bakteri Suşları İle Aşılamanın Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşit ve Hatlarında Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Determination of The Effects of Inoculation with Different Rhizobia on The Yield and Yield Components in Some Chickpea (Cicer arietinum L.) Varieties and Lines in Bursa Conditions

 

Ayhan CEYLAN, Emine BAYRAM, Olcay ARABACI, Richard A. MARQUARD, Nazan ÖZAY, Hatice GEREN

Ege Bölgesi Florası Kantaron (Hypericum perforatum L.) Populasyonlarında Uygun Kemotiplerin Belirlenmesi ve Islahı

Breeding and Determination of Suitable Chemotype in st. John’s Wort (Hypericum perforatum L.) Populations the Flora of Aegean Region

 

Hasan DEMİRKAN

Bazı Bitki Parçalarının Orobanche ramosa L.’nın Gelişimine Olan Allelopatik Etkilerinin Araştırılması

Investigation On Allelopathic Effects Of Some Plant Materials On The Growth Of Orobanche ramosa L.

 

Erdal YAYLAK, Selahattin KUMLU

Siyah Alaca Sığırların 305 Günlük Süt Verimine Vücut Kondisyon Puanı ve Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi

The Effects of Body Condition Score and Some Environmental Factors on 305-Day Milk Yield of Holstein Cows

 

Bülent ÇAKMAK, Harun YALÇIN

Silaj Yemin Paketlenmesi Mekanizasyonunda Kullanılan Farklı PE (Polietilen) Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

A Study on Mechanical Properties of Different PE Material Using for Silage Packaging

 

Adnan DEĞİRMENCİOĞLU, Hülya ÖZ, Hamdi BiLGEN

Simulation of Over-Milking Process on Bovine Teat Applying Finite Element Method

İnek Memesinde Aşırı Sağım İşleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi Uygulamasıyla Simülasyonu

 

Kıvanç TOPÇUOĞLU, Gülay PAMUK, Mustafa ÖZGÜREL

Gediz Havzası Yağışlarının Stokastik Modellemesi

Stochastic Modelling of Gediz Basin’s Precipitation

 

Yasemin S. KUKUL, Süer ANAÇ

Alaşehir-Manisa Yöresi Bağ Sulamasında Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi

The Evaluation of Drip Irrigation Systems Used for Vineyards Irrigation in Alasehir-Manisa District

 

Bekir S. KARATAŞ, Erhan AKKUZU, Şerafettin AŞIK

İzmir Kentsel Arıtılmış Atık Sularının Sulamada Kullanım Olanaklarının İncelenmesi

Study of Usage Possibilities of Izmir Municipal Treated Wastewater in Irrigation

 

Hakan ÇAKICI, Hüseyin YENER, Şenay AYDIN

Bilecik-Pazaryeri Yöresi Şerbetçiotu Plantasyonlarının Beslenme Durumu

Nutritional Status of Hops Plantations in Pazaryeri-Bilecik

 

Bülent YAĞMUR, Şenay AYDIN, Harun ÇOBAN

Bağda Yapraktan Demir (Fe) Uygulamalarının Yaprak Besin Element İçeriklerine Etkisi

The Effect of Foliar Iron (Fe) Applications on the Mineral Elements Content of Vineyard Leafs

 

Özlem KARAHAN UYSAL

Tarımda Üreticilerin Risk Karşısındaki Davranışları: Ege Bölgesinden Bir Örnek Olay

A Research on the Attitudes of Farmers Towards Risk: Case of Aegean Region Farmers

 

Çiğdem COŞKUN HEPCAN, Bülent ÖZKAN

Botanik Bahçelerinin Kentsel Dış Mekanlar Olarak Kullanıcılara Sunduğu Olanakların Belirlenmesi

Determination of the Facilities and Services of Botanic Gardens as an Urban Open Spaces

 

İsmail YÖRÜK, Bahriye GÜLGÜN, Bahar TÜRKYILMAZ

Akhisar İlçesi Kentsel Alan Kullanım Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

A Research for Determination of Urban Land Use Change of Akhisar Town

 

İpek ALTUĞ, Bahriye GÜLGÜN

Kentsel Dış Mekanlara Yönelik Yapısal Uygulamalardan; Drenaj, Sulama, Aydınlatma ve Döşeme Çalışmalarının Konak Meydanı ve Çevresi Düzenlemesi Örneğinde İrdelenmesi

The Inspection of Structural Applications–Drainage, Irrigation, Illumination and Surface Covering Works–Concerning Urban Open Spaces on the Sample of Konak Square and Its Environs

 

Erdem AYKAS, Harun YALÇIN, Engin ÇAKIR

Koruyucu Toprak İşleme Yöntemleri ve Doğrudan Ekim

Conservation Tillage Methods and Direct Seeding

 

Funda YOLDAŞ, Dursun EŞİYOK

Termal Zamanın (oC-Gün) Bitkisel Üretimde Kullanımı

The Use of Thermal Time (oC-days) on Plant Production


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ