Çerez Örnek

cilt-43-sayi-1

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 43, Sayı: 1 - 2006 (Vol. 43, No: 1 - 2006)

Ziraat Fakültesi Dergisi 43, (1) 2006 : ISSN 1018-8851

 

 

Hakan ENGİN, Ali ÜNAL

(0900 Ziraat) Kiraz Çeşidinin Kış Dinlenmesi Üzerine Araştırmalar

The Researches on Chilling in (0900 Ziraat) Variety of Sweet Cherry

 

Özlem ALAN, Hakan GEREN

Ödemiş-İzmir Koşullarında Yetiştirilen Bazı Bakla (Vicia faba var. major) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

An Investigation on the Seed Yield and Other Characteristics of Some Faba Bean (Vicia faba var. major) Cultivars Grown Under Ödemis-Izmir Ecological Conditions

 

Şahin DERE, Metin Birkan YILDIRIM

Ekmeklik Buğdaylarda Bayrak Yaprak Uzunluğu, Genişliği, Alanı ve Bitki Başına Tane Verimi Özelliklerinin Diallel Analiz Yöntemi ile Kombinasyon Yeteneklerinin Tahmini

Predicting of Combining Ability for Length,Width and Area of Flag Leaf and Grain Yield per Plant in Bread Wheat with Respect to Diallel Analysis

 

Nedim ÇETİNKAYA, Ersin ONOĞUR

Organik Yetiştiricilik Yapılan Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında Farklı Gübreleme Uygulamalarının Külleme Hastalığı Gelişimi ve Verime Etkileri

Effect of Fertilization Programs on the Powdery Mildew Incidence and Yield in Organic Round Seedless Vineyards

 

Serpil TOK, Semih ERKAN

Bursa ve Çanakkale İllerinde Bazı Yörelerde Yetiştirilen Şeker Pancarı Bitkilerindeki Virüs Hastalıklarının Saptanması

The Detection of Viruses on Sugar Beet Plants Grown in Certain Districts of Bursa and Canakkale Provinces

 

Serdar TEZCAN, Erol YILDIRIM, Sinan ANLAŞ, Göksal BEYAZ

Manisa İlinde Kekik Türlerinde (Lamiaceae) Saptanan Hymenoptera Türleri

Hymenoptera Fauna of Oregano (Lamiaceae) in Manisa Province of Turkey

 

Mustafa KAYMAKÇI, Nedim KOŞUM, Turgay TAŞKIN, Yavuz AKBAŞ, Funda E. ATAÇ

Menemen Koyunlarında Kimi Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

A study on Determining of Some Production Traits in Menemen Sheep

 

Fatih KILIÇ, Güldehen BİLGEN

İzmir İli Bal Arısı (Apis mellifera L.) Populasyonlarında Enzim Polimorfizmi

Enzyme Polymorphism in Honeybee (Apis mellifera L.) Populations from Izmir Province

 

Salih BULANCAK, Vedat DEMİR, Hüseyin YÜRDEM, Erdoğan UZ

Damla Sulama Sistemlerinde Kullanılan Çeşitli Filtre ve Filtre Kombinasyonlarının Açık Kanal Sularında Kullanılmasındaki Etkinliklerinin Belirlenmesi

Determination of the Efficiencies of Different Types of Filters and Filter Combinations Used in Drip Irrigation Systems in Open Channel

 

Gökhan ÇAMOĞLU, Kürşad DEMİREL

Çanakkale Yöresi Tarım İşletmelerinde Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin Tasarım ve İşletim Yönünden İncelenmesi

Investigation on Design and Operation of Drip Irrigation Systems Used in the Farms of Çanakkale District

 

Gökçen YÖNTER

Laboratuvar Koşulları Altında Yağış Yoğunlukları, Kaymak Tabakası Oluşumu ve Su Erozyonu Arasındaki İlişkiler

The Relationships Between Rain Intensities, Crust Formation and Soil Erosion by Water under Laboratory Conditions

 

Gökçen YÖNTER, Hakan GEREN

Farklı Mera Karışımlarının Laboratuar Koşullarında Su Erozyonuna Etkisi Üzerinde Ön Araştırmalar

Pre-Investigations On The Effect Of Soil Erosion By Water Of Different Pasture Mixtures Under Laboratory Conditions

 

Bahar Aydın CAN, Murat YERCAN

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Mandarin Üretiminin Ekonomik Analizi

Economic Analysis of Tangerine Production in Seferihisar, İzmir

 

Bahriye GÜLGÜN, İpek ALTUĞ

İzmir Kıyı Bandı Uygulamalarında Ergonomik Standartlara Uygunluğun Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

A Research on Evaluating the Izmir Promenade Applications Appropriateness Due to Ergonomic Standards

 

İsmail YÖRÜK,Bahriye GÜLGÜN, Müveyla SAYMAN, Funda ÜNAL ANKAYA

Peyzaj Planlama Çalışmaları Kapsamında Ege Üniversitesi Kampüs Örneğindeki Peyzaj Donatı Elemanlarının Ergonomik-Antropometrik Açıdan İrdelenmesi

Examining The Ege University Campus by The Concept of Ergonomy and Antropometry in The Embrace of Landscape Architecture Applications

 

Aslı GÜNEŞ ATIL, İsmail YÖRÜK, Bahriye GÜLGÜN

Bayındır İlçesi Kamusal Yeşil Alanlarının Yeterliliği ve Geliştirilebilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma

The Research on the Sufficiency of Urban Green Areas In Bayındır Town and the Possibilities for Developing

 

Oğuz GÜRSOY, Özer KINIK

Probiyotik Bakterilerin Klinik Uygulamalarında Yeni Gelişmeler-I

New Developments to Clinical Applications of Probiotic Bacteria-I

 

Oğuz GÜRSOY, Özer KINIK

Probiyotik Bakterilerin Klinik Uygulamalarında Yeni Gelişmeler-II

New Developments to Clinical Applications of Probiotic Bacteria-II


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ