Çerez Örnek
canlı destek

cilt-43-sayi-2

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 43, Sayı: 2 - 2006 (Vol. 43, No: 2 - 2006)

Ziraat Fakültesi Dergisi 43, (2) 2006 : ISSN 1018-8851

 

 

M. Kadri BOZOKALFA, Dursun EŞİYOK

Bazı Tatlı Mısır Genotiplerinin Morfolojik Variyabilitesi

Morphological Variability of Some Sweet Corn Genotypes

 

Burçak İŞÇİ, Ahmet ALTINDİŞLİ

Bazı Üzüm Çeşitlerinin 41 B ve 110 R Amerikan Asma Anaçları ile Aşı Tutma Yüzdesi Üzerine Araştırmalar

A Research on Take Ratio of Some Grapes Varieties of 41B and 110 R American Rootstock

 

Tansel KAYGISIZ, M. Kadri BOZOKALFA, Fatih ŞEN, Dursun EŞİYOK

Yazlık Kabaklarda (Cucurbita pepo L. cv. Sakız) Verim Dağılımı ve Hasat Sonrası Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi

Yield Distribution and Postharvest Quality Parameters Determination in Summer Squash (Cucurbita pepo L. cv. Sakız)

 

Harun ÇOBAN, Emrehan KÜEY

Manisa’da (Yuntdağı) Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

Determination of Ampelographical Characters of Grape Cultivars Grown in Manisa (Yuntdağı)

 

Muzaffer TOSUN, Süer YÜCE, Ali ERKUL, Hatice EGE

Kuru ve Sulu Koşullarda Yetiştirilen Buğdayın Bazı Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Direkt Seleksiyona Karşı İndirekt Seleksiyon Etkinliği

Effectiveness of Direct Versus Indirect Selection for some Agronomic and Quality Traits of Wheat in Rainfed and Irrigated Environments

 

Çiğdem TAKMA, Hülya ATIL

Bootstrap Metodu ve Uygulanışı Üzerine Bir Çalışma 2. Güven Aralıkları, Hipotez Testi ve Regresyon Analizinde Bootstrap Metodu

A Study on Bootstrap Method and It’s Application II. Confidence Interval, Hypothesis Testing and Regression Analysis with Bootstrap Method

 

Harun KESENKAŞ, Necati AKBULUT

Destek Kültür Olarak Kullanılan Bazı Mayaların Beyaz Peynir Aroması Üzerine Etkileri

The Effects of Some Adjunct Yeast Cultures on The Aroma Compounds of White Cheese

 

Erhan AKKUZU, H. Baki ÜNAL, Sıtkı KARATAŞ

Aşağı Gediz Havzası Sulama Sisteminde Ana Kanal Düzeyinde Su Dağıtımında Yeterliliğin ve Değişkenliğin Belirlenmesi

Determining of Adequacy and Variability of Water Distribution at Main Canal Level at the Lower Gediz Basin Irrigation System

 

Sezai DELİBACAK, Dursun EŞİYOK, Bülent OKUR, Bülent YAĞMUR, Mithat N. GEVREK

Farklı Azolla (Azolla meksicana) Düzeylerinin Kimi Toprak Özellikleri ve Roka (Eruca sativa) Verimi Üzerine Etkileri

Effects of Azolla (Azolla meksicana) Levels on The some Properties of Soil and Rocket (Eruca sativa) Yield

 

Günnur KOÇAR, Bülent OKUR, Seyhan ŞAFAK

Toprak Solarizasyonunda Kullanılan Değişik Örtü Malzemelerinin Toprak Sıcaklığı İle Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Olan Etkileri

The Effect of Different Covering Materials Using in Soil Solarization on Soil Temperature and some Physical and Chemical Properties

 

Şerif HEPCAN, Mehmet Bülent ÖZKAN, Adnan KAPLAN, Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ, Barış KARA, Bülent DENİZ, Çiğdem COŞKUN HEPCAN, İpek ALTUĞ

Yaya Erişiminde Süreklilik Sorunu ve Çözüm Olanaklarının Bornova Kent Merkezi Örneğinde Araştırılması

Researches on Challenges and Opportunities in Comfortable and Safe Pedestrian Circulation; in The Case of Bornova, İzmir

 

İsmet UYSAL, Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU, Tuncay DEMİRER, Ersin KARABACAK, Tülay TÜTENOCAKLI

Çanakkale’de Çimento Tozlarının Bazı Bitkilere ve Topraklara Etkileri

The Effect of Cement Dust on Some Plants and Soil in Çanakkale

 

Esin AKÇAM OLUK, Hatice DEMİRAY, Dilek YARDIM

Bor Fazlalığının Ayçiçeği (Helianthus annuus L.cv. Sambro No.5) Bitkisininİn Vitro Koşullarda Kök Gelişimi ve Anatomisi Üzerine Etkileri

In Vitro Effects of Excess Boron on Root Development and Anatomy of Sunflower (Helianthus annuus L.cv. Sambro No.5) Plant

 

Elmas ÖZEKER, Mine ULUTÜRK

Organik Tarımda Örtü Bitkilerinin Kullanımı

Using Cover Crops in Organic Agriculture

 

Harun KESENKAŞ, Necati AKBULUT

Mayaların Peynir Üretiminde Destek Starter Kültür Olarak Kullanımı

Yeasts as Adjunct Starter Cultures Used in Cheese Production


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ