Çerez Örnek
canlı destek

cilt-44-sayi-3

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 44, Sayı: 3 - 2007 (Vol. 44, No: 3 - 2007)

Ziraat Fakültesi Dergisi 44, (3) 2007 : ISSN 1018-8851

 

 

Murat İSFENDİYAROĞLU

Hermaphroditism in Pistacia atlantica Desf. : A New Report from Izmir/ Turkey

Pistacia atlantica Desf.’deki Hermafroditizm: İzmir/Türkiye’den Yeni Bir Rapor

 

Fatma AYKUT TONK, Süer YÜCE

Ekmeklik Buğday İzmir 85 Çeşidinde ve Thatcher Yakın İzogenik Hatlarında Kahverengi Pas Dayanıklılık Geni Lr13’ün SSR Markörleriyle İncelenmesi

Investigation of Brown Rust Resistance Gene Lr13 in Bread Wheat Variety İzmir 85 and Thatcher Near Isogenic Lines with SSR Markers

 

Hakan GEREN, Rıza AVCIOĞLU, Hikmet SOYA, Behçet KIR

İkinci Ürün Koşullarında Mısır (Zea mays L.)’ın Börülce (Vigna unguiculata L.) ve Fasulye ( Phaseolus vulgaris L.) ile Birlikte Ekiminin Tane Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi

Effect of Intercropping of Corn (Zea mays L.) with Cowpea (Vigna unguiculata L.) and Bean (Phaseolus vulgaris L.) on the Seed Yield and Some Yield Characteristics under Second Crop Production

 

Erkan YILMAZ, Yusuf KARSAVURAN, Hüseyin BAŞPINAR

Aydın, İzmir ve Manisa İlleri Mısır Ekiliş Alanlarında Görülen Cicadellidae (Homoptera) Familyasına Bağlı Türlerin Saptanması Üzerinde Araştırmalar

Studies on the Determination of Species belonging to Family of Cicadellidae (Homoptera) in Maize Production Areas in Aydın, İzmir and Manisa Provinces of Turkey

 

Ahmet ŞAHİN, Bülent MİRAN

Çiftçi Algılarına Göre Bitkisel Ürünlerin Risk Haritası Bayındır İlçesi Örneği

Farmer Based Risk Map for Crops:The Case of Bayındır District

 

Sait ENGİNDENİZ

Meyve Arazilerinde Gelir Yöntemine Göre Değer Takdiri: Antepfıstığı Örneği

Valuation of Orchards Using the Income Capitalization Approach: The Case of Pistachio

 

Sayit SARGIN, Yekta GÖKSUNGUR

Çeşitli Tarımsal Atık ve Yan Ürünlerin Katı Kültür Fermantasyonu ile Laktik Asit Üretiminde Kullanılabilirliklerinin İncelenmesi

Examination of Using Different Agricultural Wastes and By-Products for Production of Lactic Acid by Solid State Fermentation

 

Derlemeler

 

Yasemin S.KUKUL, Ayben D. ÜNAL ÇALIŞKAN, Süer ANAÇ

Arıtılmış Atık Suların Tarımda Kullanılması ve İnsan Sağlığı Yönünden Riskler

Wastewater Reuse in Agriculture and Health Risks


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ