Çerez Örnek
canlı destek

cilt-45-sayi-1

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 45, Sayı: 1 - 2008 (Vol. 45, No: 1 - 2008)

Ziraat Fakültesi Dergisi 45, (1) 2008 : ISSN 1018-8851

 

 

Gülcan DEMİROĞLU, Hakan GEREN, Rıza AVCIOĞLU

Farklı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Ege Bölgesi Koşullarına Adaptasyonu

Adaptation of different Alfalfa (Medicago sativa L.) Genotypes under Aegean Region conditions

 

Behçet KIR, Hikmet SOYA

Kimi Mera Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

The investigation on some yield and quality characteristics of some pasture type alfalfa cultivars

 

Hüseyin YENER, Harun ÇOBAN, Hakan ÇAKICI

Yapraktan Potasyum (K) Uygulamalarının Sultani Çekirdeksiz (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Üzüm Verimi ve Yaprakların N, P, K İçerikleri Üzerine Etkisi

Effect of Potassium (K) applications from foliar on the yield and N, P, K content of leaves in Sultana (Vitis vinifera L.) grapes

 

Tayfun ÇUKUR, Ferruh IŞIN

İzmir İli Torbalı İlçesinde Sanayi Domatesi Üreticilerinin Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları

Industrial tomato producers practices on sustainable agriculture in Torbalı district of İzmir

 

Ahmet ŞAHİN, Bülent MİRAN

Tarım İşletmelerinde Üretim Dallarına Göre İşgücü Kullanımının Çok Boyutlu Analizi: Bayındır İlçesi Örneği

Analysis of labor use with respect to enterprises via multi dimensional scaling: The case of Bayındır

 

Nur OKUR, H. Hüsnü KAYIKÇIOĞLU

Toprak Mikroorganizmaları Tarafından Üretilen Küresel Gazlar

Global gases produced by soil microorganisms

 

Levent GENÇ, Hakan TURHAN, Kürşad DEMİREL, Gökhan ÇAMOĞLU, Burak AŞAR, Melis SAÇAN

Bitki Örtme Oranının Spektral Filtreler Yardımıyla Belirlenmesi

Determination of crop cover rate using spectral filters

 

Sait ENGİNDENİZ, Özgür KARAKUŞ

Türkiye’nin AB Ülkelerine Patates Dışsatımındaki Gelişmeler

Developments in potato export from Turkey to EU countries


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ