Çerez Örnek
canlı destek

cilt-48-sayi-3

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 48, Sayı: 3 - 2011 (Vol. 48, No: 3 - 2011)

Ziraat Fakültesi Dergisi 48, (3) 2011 : ISSN 1018-8851

 

 

Elvan KARATAŞ, Özdemir ALAOĞLU

Manisa İlinde Üreticilerin Bitki Koruma Uygulamaları

Research on the problems about plant protection practices in Manisa Province

 

Ayşe DURĞAN DBEYS, Sait ENGİNDENİZ

Tarımsal Üretimde Şirketleşme Üzerine Üretici Görüş ve Tutumları: İzmir Örneği

Thoughts and attitudes of farmers on the corporate organization in agricultural production: The case of Izmir province

 

Hakan GEREN, Y.Tuncer KAVUT, Rıza AVCIOĞLU

Akdeniz İklim Koşullarında Filotu (Miscanthus x giganteus)'nun Verim ve Verim Özellikleri ile Silolanabilirliği Üzerinde Bir Ön Araştırma

A preliminary study on ensilability characteristics and yield and other related traits of elephant grass (Miscanthus x giganteus) under Mediterranean climatic conditions

 

Hatice BASMACIOĞLU-MALAYOĞLU, Burcu AKTAŞ, Özlem YEŞİL-ÇELİKTAŞ

Bazı Bitki Türlerinden Elde Edilen Uçucu Yağların Toplam Fenol İçerikleri ve Antioksidan Aktiviteleri

Total phenolic contents and antioxidant activities of the essential oils from some plant species

 

Akın F.OLGUN, M. Metin ARTUKOĞLU, Hakan ADANACIOĞLU

Türkiye'de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği

Profitability and effeciency of olive oil Mills in Turkey: The case of Ege Region

 

İbrahim KAYA, Can UZMAY, Tarık AYYILMAZ, Hayrullah Bora ÜNLÜ

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Somatik Hücre Ölçümüne Dayalı Olarak Meme Sağlığının Durumu

Udder health status based on somatic cell Measurements of Holstein Cows in Menemen research and application farm of Agricultural Faculty of Ege University

 

Pınar GÜNEYİ, Yusuf KARSAVURAN

Bazı Tütün Çeşitlerinin Myzus persicae (Sulz.) (Hom.: Aphididae)'nin Biyolojisine Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Studies on the effects of some tobacco varieties on the biology of Myzus persicae (Sulz.) (Hom.: Aphididae)

 

Burcu AKTAŞ, Süleyman AKKAN

Sığır Besi Yemine İlave Edilen Meşe Palamudu Taneninin Rumen Fermentasyonuna Etkilerinin Rumen Simulasyon Tekniği (Rusitek) ile Saptanması

Determination the effects of oak tannin supplemented to cattle fattening feed on rumen fermentation by rumen simulation technique (rusitec)

 

Merve ÖZEREN, Çiğdem KILIÇASLAN, Emine MALKOÇ, Vecdi KÜÇÜKERBAŞ

Açık Hava Alışveriş Merkezlerinin Tasarım Kriterleri Yönüyle Değerlendirilmesi: Forum Bornova Alışveriş ve Yaşam Merkezi Örneği

Evaluation of Open-Air Shopping Centers in Terms of Design Criteria: Forum Bornova Shopping and Lifestyle Centre

 

Sezgin SANCAKTAROĞLU, Emine BAYRAM

Farklı Kökenli İstanbul Kekiği (Origanum Vulgare Subsp. Hirtum L.) Populasyonlarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

Researches on the determinatıon of the yields and quality characteristics of Istanbul oregano (origanum vulgare subsp. hirtum l.) populations of the different origin

 

Hasan DEMİRKAN, Ferhat UYSAL

Menemen (İzmir) Pamuk Üreticilerine Yönelik (Bitki Koruma açısından) Bir Anket Çalışması

A survey study to Menemen-Izmir cotton producers (about plant protection)

 

Derleme Makaleleri (Review Articles)

Görkem ÖZTÜRK ÇOŞAR, Sait ENGİNDENİZ

Tarım Arazilerinin Değerlemesinde Coğrafi Bilgi Sisteminden Yararlanma Olanakları

Using possibilities of geographic information system in valuation of agricultural lands


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ