Çerez Örnek
canlı destek

cilt-49-sayi-2

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 49, Sayı: 2 - 2012 (Vol. 49, No: 2 - 2012)

Ziraat Fakültesi Dergisi 49, (2) 2012 : ISSN 1018-8851

 

 

Yusuf KARSAVURAN, Ali Kemal BİRGÜCÜ, Ayça ALMADIK

Fasulyede Beslenen Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)'nın Yaprak ve Bakla Organları Arasındaki Tercihi1

Choice of Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae) between leaf and pod organs of bean

 

Ebru GÜMÜŞ, Ferit TURANLI

Salkım Güvesi Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lepidoptera:Tortricidae)'nın Savaşımında Bazı Biyopestisitler ve Karışımlarının Etkinliklerinin İncelenmesi1

Investigations on Effectiveness of Some Biopesticides and Their Mixtures on the Control of European Grapevine Moth (Lobesia botrana Denn. & Schiff.) (Lepidoptera: Tortricidae)

 

Özlem ALAN, Hakan GEREN

Bezelye'de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

Effects of different sowing dates on the seed yield and some other agronomical characteristics of pea (Pisum sativum L.)

 

Nafiye ADAK, Mustafa PEKMEZCİ

Topraksız Çilek Yetiştiriciliğinde Fide Tipi ve Yetiştirme Ortamının Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

The effects of seedling types and growing media on fruit quality of strawberry

 

Ersel SENGEL, Burçak ISCI, Ahmet ALTINDISLI

Effects of Different Culture Media on Rooting in Grafted Grapevine

Farklı kültür ortamlarının aşılı asma fidanı köklenmesi üzerine etkileri

 

Erhan AKKUZU, Gülay PAMUK MENGÜ

Aşağı Gediz Havzası Sulama Birliklerinde Karşılaştırmalı Performans Göstergeleri ile Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Evaluation of Irrigation System Performance of Water User Associations in Lower Gediz Basin Using Comparative Performance Indicators

 

Murat İSFENDİYAROĞLU, Elmas ÖZEKER

Domat' Zeytini (Olea europaea L.) Çeliklerinin Kök Rejenerasyonu: Yaralama Etkileri

Root Regeneration of 'Domat' Olive (Olea europaea L.) Cuttings: Wounding Effects

 

Harun KESENKAŞ, Nayil DİNKÇİ, Özer KINIK

Farklı İşletmelerde Üretilen Köy Peynirlerinin Özellikleri

Properties of Köy Cheeses Produced In Different Dairies

 

Kemal DAKA, Ayşe GÜL, Sait ENGİNDENİZ

Muğla İlinde Seralarda Dışsatıma Yönelik Domates Üretimi ve Pazarlaması1

Production and Marketing of Tomatoes Oriented to Export in Greenhouses in Muğla

 

Bahriye GÜLGÜN, Bahar TÜRKYILMAZ TAHTA, Mustafa Tolga ESETLİLİ, Erden AKTAŞ

İzmir Kent Örneğinde Bazı Kentsel Sitlerdeki Antropojenik Baskıların İrdelenmesi Üzerinde Bir Araştırma

A Research About Anthropogenic Pressures on Some Urban Sites in the Example of Izmir City

 

Hatice GEREN, Hakan GEREN, Hikmet SOYA, Rıza ÜNSAL, Yaşar Tuncer KAVUT, İsmail SEVİM,
Rıza AVCIOĞLU

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar1

Investigations on the grain yield and other yield characteristics of some triticale cultivars grown under Menemen conditions

 

Oğuzhan ÇALIŞKAN, A.Aytekin POLAT

Bazı İncir Çeşitlerinin Fitokimyasal ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Phytochemical and Antioxidant Characters of Some Fig Cultivars


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ