Çerez Örnek

cilt-52-sayi-1

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 52, Sayı: 1 - 2015 (Vol. 52, No: 1 - 2015)

Ziraat Fakültesi Dergisi 52, (1) 2015 : ISSN 1018-8851

 

 

Sibel SARIÇAM, Çiğdem COŞKUN HEPCAN

Porsuk Çayı Adalar Mevkii ve Çevresinin Rekreasyonel Kullanımının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

A Research for Defining Recreational Use of Porsuk Riverside and Adalar Area, Eskisehir

 

 

Metin SARIBAŞ

Batı Karadeniz Bölgesi’nin Kayda Girmemiş Anıt Ağaçları

Recordness Monumental Trees in the Western Black Sea Region

 

 

Berna ÖZDOĞRU, Fatih ŞEN, Nihal ACARSOY BİLGİN, Adalet MISIRLI

Bazı Sofralık Kayısı Çeşitlerinin Depolanma Sürecinde Fiziksel ve Biyokimyasal Değişimlerinin Belirlenmesi

Physical and Biochemical Changes in Fruits of Some Table Apricot Cultivars during Storage

 

 

Nihal ACARSOY BİLGİN, Adalet MISIRLI

Farklı Ekolojik Koşullardaki Kayısı Çeşitlerinde Toprak ve Yaprak Besin Elementi İçeriklerinin Karşılaştırılması

Comparison of Soil and Leaf Nutrient Contents of Apricot Cultivars in Different Ecology Conditions

 

 

Peiman MOLAEİ, Yıldız NEMLİ

ACCase İnhibitörü Herbisitlere Dayanıklı ve Duyarlı Avena sterilis L. Popülasyonlarının Çimlenme Biyolojisi, Fenolojisi ve Genetiği Üzerine Araştırmalar

A Study on Germination Biology, Phenology and Genetic Diversity of Resistant and Sensitive Wild Oats (Avena sterilis L.) to ACCase Inhibitor Herbicides

 

 

Mehmet PARLAK, Altıngül ÖZASLAN PARLAK, Emre TÜRKMEN

The Effect of Cover Crops to Soil Erosion in Olive Orchards

Zeytin Bahçesindeki Örtü Bitkilerinin Toprak Erozyonuna Etkisi

 

 

Murat BOYACI, Özlem YILDIZ

Farklı Örgütlerdeki Yayım Elemanlarının Bilgi Toplumu Becerilerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Information Society Skills of Extension Staff in the Different Organizations

 

 

Oktay YERLİKAYA, Aslı AKPINAR, Sevda KILIÇ

A Research on Microbiological Properties of Torba Yoghurts Sold in İzmir Province

İzmir Pazarında Satışa Sunulan Torba Yoğurtlarının Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

 

 

Hakan GEREN, Yaşar Tuncer KAVUT, Metin ALTINBAŞ

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

Effect of Different Row Spacings on the Grain Yield and Some Yield Characteristics of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) under Bornova Ecological Conditions

 

 

Ş. Ömür UYGUR, Üzeyir KARACA, Çiğdem TAKMA

Doğal Çiftleşen ve Yapay Tohumlanan Ana Arıların Bazı Özellikler Bakımından Performanslarının Karşılaştırılması

Comparison of Some Performance Characteristics for Naturally Mated and Artificially Inseminated Honey Bee Queen Bees

 

 

Gökhan ÇINAR, Adnan HUSHMAT, Ferrruh IŞIN

Relationship Between Exports Of Processed Agricultural Products and Real Exchange Rate Shocks: The Case Of Turkey

İşlenmiş Tarım Ürünleri İhracatı ve Reel Dövüz Kuru Şokları İlişkisi : Türkiye Örneği

 

 

Mithat Nuri GEVREK

Determination of The Adaptation of Some Azolla (Azolla anabaena L) Genotypes to The Mediterranean and Aegean Coastline Ecological Conditions

Bazı Azolla (Azolla anabaena L) Genotiplerinin Akdeniz ve Ege Kıyı Kuşağına Adaptasyonunun Belirlenmesi

 

 

Mahmut YILDIZTEKİN, Atilla Levent TUNA

Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisi Polikültür Koşullarda Yetiştirildiğinde Bor Alımı Etkilenir mi?

Is The Boron Uptake Affected When Sunflower (Helianthus annuus L.) Grown At Poly Culture Systems?

 

 

Hülya AKAT, Gülbin ÇETİNKALE DEMİRKAN, Özlem AKAT, Bülent YAĞMUR, İbrahim YOKAŞ

Arıtma Çamuru Uygulamalarının Limonium sinuatum 'Compindi White' Çeşidinde Bitki Gelişimi, Verim ve Çiçek Kalitesi Üzerine Etkileri

Effects of Sewage Sludge Applications on Plant Growth, Yield and Flower Quality of Limonium sinuatum


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ