Çerez Örnek
canlı destek

cilt-52-sayi-2

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 52, Sayı: 2 - 2015 (Vol. 52, No: 2 - 2015)

Ziraat Fakültesi Dergisi 52, (2) 2015 : ISSN 1018-8851

 

 

Ecem GÜNEŞ, Hakan ÇAKICI

Bazı Sıcak İklim Çim Buğdaygillerinde Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

The Effects of Different Salt Concentrations on the Yield and Quality of Some Warm Season Turf Grasses

 

 

Murat BOYACI, Özlem YILDIZ

Türkiye’de Farklı Kuruluşlardaki Yayım Elemanlarının İş Memnuniyetini Etkileyen Faktörler

Factors Affecting on Job Satisfaction of Extension Staff in Different Organizations in Turkey

 

 

Münevver TİRYAKİOĞLU LİGVANİ, Metin ARTUKOĞLU

Sofralık Zeytin Üretimi, Pazarlaması, Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Akhisar İlçesi Örneği

A Research on Table Olive Production, Marketing, Problems and Solutions: The Case of Akhisar

 

 

Olcay ARABACI, H. Eda TOKUL, Neval Gül ÖĞRETMEN, Emine BAYRAM

Doğal Yayılış Gösteren Coridothymus capitatus L. Genotiplerinde Diurnal Varyabilitenin Verim ve Kaliteye Etkisi

The Effect of Diurnal Variability on Yield and Quality in Naturally Grown Coridothymus capitatus L. Genotypes

 

 

Yeşim KARDÜZ, Yüksel TÜZEL, Gölgen Bahar ÖZTEKİN

Kapilar Sistemde Salata-Marul Yetiştiriciliğinde Mikoriza Uygulaması

Mycorrhiza Application in Lettuce Growing at Subirrigated Systems

 

 

M. Tolga ESETLİLİ, Fulsen ÖZEN, B. Nisa KANDEMİR, Yusuf KURUCU, Mustafa BOLCA

Uzaktan Algılama Tekniği ile Pamuk Tarla Verimi Tahmin Doğruluğunun Arttırılmasında Kırmızı Kenar (Rededge) Band Kullanımının Katkısı

Contribution of Red-edge Based Spectral Data for Improving the Estimation of Cotton Yield by Remote Sensing Technique

 

 

Koray KAÇAN, Özhan BOZ

Ege Bölgesi Geleneksel ve Organik Bağ Alanlarında Yabancı Ot Tür Yoğunluk Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması

The Comparison and Determination of The Weed Species in Conventional and Organic Vineyards

 

 

Ayşe UZMAY, Buket KARATURHAN

Study on the Factors Affecting the Choices of Initiative Areas for Prospective Rural Women Entrepreneurs in Izmir Province

İzmir İlinde Kırsal Kadın Girişimci Adaylarının Girişim Alanlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Çalışma

 

 

Mesut BUDAK, Hikmet GÜNAL

Tuzlu-Alkali Topraklarda Bor Konsantrasyonunun Uzaysal Değişkenliğinin Jeoistatistiksel Analizi ve Haritalanması

Geostatistical Analysis and Mapping Spatial Distribution of Boron Concentration in Saline-Alkaline Soils

 

 

Hakan ÇAKICI

Potasyumlu ve Kalsiyumlu Gübre Uygulamalarının Glayölün (Gladiolus hortulanus L.) Beslenme Durumu ve Kalite Özelliklerine Etkisi

Effect of Potassium and Calcium Fertilization on Nutritional Status and Quality Parameters of Gladiolus (Gladiolus hortulanus L.)

 

 

Mustafa TERİN, Fahri YAVUZ

Türkiye Bölgeler Arası Optimum Süt ve Ürünleri Akışı: Spatial Denge Modeli

Turkey’s Optimum Inter Regional Milk and Milk Products Flow: Spatial Equilibrium Model

 

 

İmanverdi EKBERLİ, Yıldız SARILAR

Toprak Sıcaklığının Profil Boyunca Sönme Derinliğinin ve Gecikme Zamanının Belirlenmesi

Determination of Damping Depth and Retardation Time of Soil Temperature Along Soil Profile

 

 

Esmeray CAFARLI AYHAN, Galip KAŞKAVALCI

Ödemiş ve Kiraz (İzmir) İlçelerinde Turşuluk Hıyar (Cucumis sativus L.) Alanlarında Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne spp.)’nın Tanımlanması ve Yaygınlıkları

Identification and Distribution of the Root - Knot Nematodes (Meloidogyne spp.) on Gherkin (Cucumis sativus L.) Fields in Ödemiş and Kiraz (Izmir)

 

 

Fatih ŞEN, Kamer Betül ÖZER, Uygun AKSOY, Saadet KOÇ GÜLER

Changes in Quality of Dried Fig (Ficus carica L.) Delight in Different Packages under Cold and Ambient Storage

Kuru İncir Lokumunun Soğuk ve Normal Depo Koşullarında Farklı Ambalajlarda Kalite Değişimleri


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ