Çerez Örnek

cilt-54-sayi-2

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 54, Sayı: 2 - 2017 (Vol. 54, No: 2 - 2017)

Ziraat Fakültesi Dergisi 54, (2) 2017 : ISSN 1018-8851

 

 

Yaşar Tuncer KAVUT, Hakan GEREN

Farklı Hasat Zamanlarının ve Karışım Oranlarının İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.) + Baklagil Yembitkisi Karışımlarının Verim ve Bazı Silaj Kalite Özelliklerine Etkisi

Effects of Different Harvest Dates and Mixture Rates on the Yield and some Silage Quality Characteristics of Legume Mixtures with Annual Ryegrass (Lolium multiflorum L.)

 

 

Tognisse Herve SINKPEHOUN, Gökçen YÖNTER

Effects of Olive Mill Waste Applications on Runoff and Soil Losses under Artificial Rainfall Conditions

Toprak Yüzeyine Uygulanan Zeytin Atığı Uygulamasının Yapay Yağmurlayıcı Koşulları Altında Yüzey Akış ve Toprak Kaybı Üzerine Etkileri

 

 

Sait ENGİNDENİZ, A.Ferhan SAVRAN, Duygu AKTÜRK, Nedim KOŞUM, Turgay TAŞKIN, Harun KESENKAŞ, Mukadderat GÖKMEN, Ayşe UZMAY

Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Analizi: İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Örneği

Technical and Economic Analysis of Dairy Goat Farming: A Case Study of Izmir, Canakkale and Balikesir Provinces

 

 

Atilla Levent TUNA, İsmail ALTUNAY

Ortaca Yöresi Sera Domatesi Bitkisinin (Solanum lycopersium L.) Beslenme Durumunun Belirlenmesi

Determination of the Nutritional Status of Tomato Plant (Solanum lycopersicum L.) Grown in Ortaca Region’s Greenhouses

 

 

Aslı AKPINAR, Oktay YERLİKAYA, Özer KINIK, H. Raşit UYSAL, Figen KOREL

Physicochemical and Sensorial Properties of Sepet Cheeses Packaged under Different Modified Atmospheric Conditions

Farklı Modifiye Atmosfer Koşulları ile Paketlenen Sepet Peynirinin Fizikokimyasal ve Duyusal Özellikleri

 

 

Hatice KAVAK, Atilla Levent TUNA, Hasan Sungur CİVELEK

Tarımbor ((Na2B8O13.4(H2O)) Gübresinin Sera Koşullarında Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae)’ya İnsektisit Etkisi ile Domates Bitkisinin Fizyolojisi ve Biyokimyası Üzerindeki Etkilerinin Saptanması

Effects of Tarımbor ((Na2B8O13.4(H2O)) Fertiliser against Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) and Biochemistry and Physiology of Tomato Plants under Greenhouse Conditions

 

 

Ayşe UZMAY

Hayvancılık Sektöründe Uygulanan Politikaların Süt Sığırcılığı İşletmelerine Etkisi Üzerine Üretici Görüşlerinin Saptanması: İzmir İli Örneği

Determination of Farmers Opinions about the Affects of Livestock Policies on Dairy Cattle Farms: Sample of Izmir Province

 

 

Esra TARKAN ERBAŞ, Metin ARTUKOĞLU

Zeytin İşleyen ve Pazarlayan Firmaların Markalaşma Eğilimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

A Resarch on Determination of Branding Tendencies of Olive Prosessing and Marketing Firms

 

 

Özlem Akat Saraçoğlu, Hülya Akat, Aslı Güneş, Handan Çakar, Cenk Ceyhun Kılıç

Limonium sinuatum ‘Compindi White’ ve ‘Compindi Deep Blue’ Çeşitlerinde Farklı Yetiştirme Ortamlarının Gelişim ve Verim Üzerine Etkileri

Effects of Different Growing Media on the Growth and Yield in Cultivar of Limonium sinuatum ‘Compindi White’ and ‘Compindi Deep Blue’

 

 

Evrim TAYLAN, Eren İSMAİL, Sevtap GÜMÜŞ, Yarkın AKYÜZ

Turquality Markalaşma Programı: Gıda İşletmelerinin Profili

Turquality Branding Program: Profile of the Food Enterprises

 

 

Mehmet ÇETİN, Erkan EREN

Hacimsel Olarak Farklı Oranlardaki Torf ve Pomza Karışımının Mantarın (Agaricus bisporus (Lange) Sing) Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi

The Effect of Different Volimetric Rates of The Peat and Pumice Mixtures on Yield and Quality of Mushroom (Agaricus bisporus (L.) Sing)

 

 

Müslim Murat SAÇ

İzmir-Seferihisar Jeotermal Alanlardaki Topraklarda Radon Konsantrasyonlarının İncelenmesi

Investigation of Radon Concentrations in the Agricultural Soils in İzmir-Seferihisar Geothermal Areas

 

 

Yahya NAS, İbrahim DUMAN, Mehmet Ali UL

Farklı Toprak Tiplerinde Yetiştirilen Sanayi Domatesinde Son Sulama Uygulamalarının Verim ve Meyve Kalite Özelliklerine Etkisi

The Influence of Final Irrigation Treatments on Yield and Fruit Quality for Processing Tomatoes Cultivated in Different Soil Types

 

 

Orhan DİNÇAY, Hasan Sungur CİVELEK, Emrah GÖRMEZ

İzmir’de yetiştirilen satsuma (mandalina) ve Antalya’da yetiştirilen narlarda Akdeniz Meyve Sineği [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)] mücadelesinde kullanılan insektisitlerin kalıntı analizi

Residue analysis of insecticides used for control of Mediterranean Fruit Fly [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)] in Izmir’s satsuma (mandarin) and Antalya’s pomegranates

 

 

M. Kadri BOZOKALFA, Tansel KAYGISIZ AŞÇIOĞUL, Dursun EŞİYOK, Mahmut TEPECİK, H. Hüsnü KAYIKÇIOĞLU, Tuba BARLAS

Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Lahana (Brassica oleraceae L. var. capitata) Kök Kereviz (Apium graveolens L. var. rapaceum) ve Pırasa (Allium ampeloprasum) Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Effects of Farmyard Manure Application on Yield and Plant Traits of Cabbage (Brassica oleraceae L. var. capitata), Celeriac (Apium graveolens L. var. rapaceum) and Leek (Allium ampeloprasum)


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ