Çerez Örnek
canlı destek

cilt-55-sayi-2

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 55, Sayı: 2 - 2018 (Vol. 55, No: 2 - 2018)

Ziraat Fakültesi Dergisi 55, (2) 2018 : ISSN 1018-8851

 

 

Nazan ÇÖMLEKCİOĞLU, Mehtap KUTLU

Yaprak lahana (Brassica oleracea L. var. acephala) Yapraklarının Fitokimyasal İçeriği ve Antioksidan Aktivitenin Mevsimsel Değişimi

Phytochemical Content of the Kale (Brassica oleracea L. var. acephala) Leaves and Seasonal Variation of Antioxidant Activity

 

 

Kadir İLHAN

Narın Hasat Sonrası Hastalıklarına Karşı Hava İle Ön Soğutma ve Ozon Uygulamalarının Etkisi

The Efficacy of Precooling with Air and Ozone Treatments Against Postharvest Diseases of Pomegranate

 

 

Ercan YILDIZ, Mustafa KAPLANKIRAN

Performances of ‘Okıtsu’ and ‘Clausellına’ Satsuma Mandarıns on Dıfferent Rootstocks in Eastern Medıterranean of Turkey

Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı 'Okitsu' ve 'Clausellina' Satsuma Mandarin Çeşitlerinin Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesindeki Performansları

 

 

Nurdan ZİNCİRCİOĞLU

Domat Zeytin Çeşidinde Meyve - Yaprak Besin Elementleri Değişimlerinin İncelenmesi

Leaf and Fruit Plant Nutrients of Olive cv Domat and Their Yearly Variation

 

 

Buket KARATURHAN, Ayşe UZMAY, Gökçe KOÇ

Factors Affecting the Probability of Rural Women’s Adopting Organic Farming On Family Farms in Turkey

Türkiye’de Kırsal Kadınların Aile İşletmelerinde Organik Tarımı Benimseme Olasılığını Etkileyen Faktörler

 

 

Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR, Gülsüm UYSAL

Meloidogyne incognita ırk 2'nin Farklı İnokulasyon Yoğunluklarının Bazı Dayanıklı Biber Hatlarında Reaksiyonu

Reaction of Different Inoculation Densities of Meloidogyne incognita race 2 on Some Resistant Pepper lines

 

 

Oya KÖSEOĞLU, Didar SEVİM, Mehmet ULAŞ, Durmuş ÖZDEMİR

Determination of Bitterness Index (K225) and Total Fenol Content of Olive Oils Obtained With Different Regions, Varieties and Processing Systems

Farklı Bölge, Çeşit ve Üretim Sistemleri ile Elde Edilen Zeytinyağlarının Acılık İndekslerinin ve Toplam Fenol Değerlerinin Belirlenmesi

 

 

Merve GÖRE, Orhan KURT

Samsun Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Ketencik [Camelina sativa (L.) Crantz] Genotiplerinin Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlerinin Belirlenmesi

Determination of Yield and Some Agronomic Characters of Some Camelina [Camelina sativa (L.) Crantz] Genotypes Grown in Samsun Ecological Conditions

 

 

Görkem ÖZTÜRK, N. Mükerrem ÇELİKER, Ayşe UYSAL, Cevdet KAPLAN, Erol KÜÇÜK, Barbaros ÇETİNEL, Tevfik TURANLI, Dilek POYRAZ, Mecal ÖZKAN, Arzu KESİNKAYA

İzmir İli Beydağ İlçesindeki Üreticilerin Kestane Kanseri ile Mücadele Uygulamaları Üzerine Bir Anket Çalışması

A Survey Study on the Control of Chestnut Blight Practices of Farmers in District Beydag, Province Izmir

 

 

Murat İSFENDİYAROĞLU, Zekeriya ÇİĞDEM, Elmas ÖZEKER

Effects of Chemical Fruit Thinning on Oil Yield and Quality in ‘Gemlik’ Olive (Olea europaea L.)

Kimyasal Meyve Seyreltmesinin ‘Gemlik’ Zeytininde (Olea europaea L.) Yağ Verimi ve Kalitesine Etkileri

 

 

Zeynep DUMANOĞLU, Hakan GEREN

Farklı Azot ve Fosfor Seviyelerinin Horozibiği (Amarantus mantegazzianus)’nde Tane Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Ön Araştırma

A preliminary study on the effect of different N and P levels on the grain yield and some yield characteristics of Amaranth (Amaranthus mantegazzianus)

 

 

Gülenay YILMAZ, Necip TOSUN

Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Tohumlarında Plasmopara halstedii (Farl.)Berl. & De Toni)’nin Varlığının Moleküler Yöntemlerle Araştırılması

The Studies On The Presence Of Plasmopara halstedii (Farl.)Berl. & De Toni) In Sunflower (Helianthus annuus L.) Seeds With Molecular Methods

 

 

Asuman SAĞLAM, Necip TOSUN

Sap ve Koçan Çürüklüğü Etmeni Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton’in Mısır (Zea mays L.) Danesinden Real-Time PCR Yöntemi ile Tanısı

Determination of Stalk and Ear Rot Pathogen Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton by Real-Time PCR on Corn (Zea mays L.) Kernels

 

 

Albert Ukaro OFUOKU, Daniel Omuredo AGANAGANA

Effect of Rural - Urban Migration on Arable Crops Production in Delta North Agricultural Zone, Delta State, Nigeria

Nijerya’da Delta Eyaletinde, Delta Kuzey Tarım Bölgesinde Kırdan Kente Göçün Tarla Bitkileri Üretimine Etkisi

 

 

Ercan ÖZKAYNAK, Tuğba ŞİMŞEK

İleri Patates Hatlarının Kuraklık Toleransının In Vitro Koşullarda Belirlenmesi

Determination of Drought Tolerance on Advanced Potato Lines In Vitro Conditions


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ