Çerez Örnek
canlı destek

cilt-41-sayi-2

cilt-41-sayi-2

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 41, Sayı: 2 - 2004 (Vol. 41, No: 2 - 2004)

Ziraat Fakültesi Dergisi 41, (2) 2004 : ISSN 1018-8851

 

 

Atnan UĞUR , M. Kadri BOZOKALFA, Dursun EŞİYOK

Farklı Hasat Dönemleri ve Azot Uygulamalarının Endivde (Cichorium endivia L.) Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Effects of Harvest Stage and Nitrogen Doses on Yield and Quality of Endive (Cichorium endivia L.)

 

Fatih ŞEN, Atnan UĞUR, M. Kadri BOZOKALFA, Dursun EŞİYOK, Kaya BOZTOK

Bazı Sera Domates Çeşitlerinin Verim Kalite ve Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Yield, Quality and Storage Properties of Some Greenhouse Tomato Cultivars 

 

Hakan ENGİN, Ali ÜNAL

Kirazlarda Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri

Effects of Water Deficits on Formation of Double Fruit in Sweet Cherry

 

Hakan ENGİN, Ali ÜNAL

Bazı Şeftali Çeşitlerinde Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri

The Effects of Water Deficits on Fruit Doubling Peach Cultivars

 

Funda YOLDAŞ, Dursun EŞİYOK

Dikim Sıklığı, Ekim ve Dikim Zamanlarının Brokkoli’de Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri

Effects of Plant Spacing, Sowing and Planting Date on Yield and Some Quality Parameters of Broccoli

 

Emine BAYRAM, Hatice GEREN, Ayşe Betül AVCI, Olcay ARABACI

Farklı Kökenli Bazı Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) Populasyonlarının Verim ve Kalite Özellikleri

The Yield and Quality Characteristics of some St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.) Populations with Different Origins

 

Mithat Nuri GEVREK

Akdeniz İklim Kuşağında Azola (Azolla mexicana-2026) Bitkisinin Aşılama Zamanı İle Kuru Madde Üretimi Arasındaki İlişkisi

The Relationship between Inoculation Time and Dry Mater of Azolla (Azolla mexicana-2026) Plant in the Mediterranean Regions

 

Hamdi AYGÜN, Naci ALGAN

Bazı Fizyolojik Yazlık Kanola Genotiplerinde Verim ve Verim Komponentleri Arasındaki İlişkiler

Correlations between Yield and Yield Components in some Summer Rape Genotypes

 

Metin ALTINBAŞ

Kışlık Nohutta Verim Stabilitesini Belirlemede Rank (Sıra) Değerlerinin Kullanımı

Stability of Seed Yield by Ranks in Winter Chickpea

 

Hatice EGE, Betül BÜRÜN, Levent TUNA

Besin Elementi Kaynağı Olarak Kireçle Stabilize Edilmiş Atık Su Uygulamasının Arpada Bazı Morfolojik ve Anatomik Özelliklere Etkisi

The Effect of Alkaline –Stabilized Urban Water as Nutrition Element Source on Some Morphological and Anatomical Properties of Barley

 

Mehmet KAYA, Bahattin KOVANCI

Bursa’da Ahududu Alanlarında Saptanan Heteroptera Türleri

The Species of Heteroptera Occurred in Raspberry Areas in Bursa Province in Turkey

 

Nedret TORT, İlkay ÖZTÜRK, Necip TOSUN

Fungisit Uygulamalarının Domates (Lycopersicon esculentum Mill.)’ in Anatomik Yapısı ve Fizyolojisi Üzerine Etkisi

The Effects of Fungicides Applications on Anatomical Structures and Physiology of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.)

 

Hülya ÖZ, Hamdi BİLGEN

Kovalı Süt Sağma Makinalarında Yaş (Suyla) Deneme Düzeni

Wet-test Experimental Setup for Bucket Milking Machines

 

Hülya ÖZ, Hamdi BİLGEN

Kovalı Süt Sağım Makinalarında Bazı Teknik Özelliklerin Performans Değerlerine Etkisinin Laboratuvar Koşullarında Belirlenmesi

Determination of The Effects of Some Technical Properties on The Performance of Milking Machines in Laboratory Conditions

 

Abdülkadir YAĞCIOĞLU, Vedat DEMİR, Tuncay GÜNHAN

Seraya Giren Faydalı Işınım Enerjisini Hesaplamak İçin Bir Yöntem-I

A Computation Procedure for Estimating the Effective Transmitted Sun Radiation into the Greenhouse - Part I

 

Vedat DEMİR, Abdülkadir YAĞCIOĞLU, Tuncay GÜNHAN

Seraya Giren Faydalı Işınım Enerjisini Hesaplamak İçin Bir Yöntem-II

A Computation Procedure for Estimating the Effective Transmitted Sun Radiation into the Greenhouse - Part II

 

Yılmaz ŞAYAN, Hülya ÖZKUL, Ahmet ALÇİÇEK, Levent COŞKUNTUNA, Sibel Soycan ÖNENÇ, Muazzez POLAT

Kaba Yemlerin Metabolik Enerji Değerlerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Parametrelerin Karşılaştırılması

Comparison of the parameters using for determination of metabolizable energy value of the roughages

 

Gülbahar GENCER GÜLER, Bahar ZAFER TÜRKYILMAZ

Ülkemizde Tarımsal Alanların Çed Kapsamında Değerlendirilmesi

Evaluation of Agricultural Lands in Conjunction With Eia in Turkey

 

Timur KÖSE, Fikret İKİZ

Yakala-Tekrar Yakala Yöntemine İlişkin Kapalı Populasyon Modelleri

Closed Population Models Related to Capture-Recapture Method

 

Cem KARAGÖZLÜ, Mine BAYARER

Peyniraltı Suyu Proteinlerinin Fonksiyonel Özellikleri Ve Sağlık Üzerine Etkileri

The Functional Properties Of Whey Proteins And Their Health Effects


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ