Çerez Örnek
canlı destek

cilt-42-sayi-1

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 42, Sayı: 1 - 2005 (Vol. 42, No: 1 - 2005)

Ziraat Fakültesi Dergisi 42, (1) 2005 : ISSN 1018-8851

 

 

Neslihan UZUN, Fatih ŞEN, İsmail KARAÇALI

Güneşte Kurutulmuş Domateslerin Kalitesi Üzerine Farklı Depolama Koşulları ve Oksijen Absorbantının Etkisi

The Effects of Different Storage Conditions and Oxygen Absorber on the Quality of Sun-dried Tomatoes

 

Elmas ÖZEKER, Murat İSFENDİYAROĞLU, Adalet MISIRLI

Variation of Fruit Characteristics of Pistacia spp. Pollinated by Different Hybridization Pistachio Types in Manisa-Yunt Mountain Area in Turkey

Manisa-Yunt Dağı Bölgesinde Farklı Pistacia Türleri ile Tozlanan Bazı Antepfıstığı Tiplerinin Meyve Özelliklerinin Değişimi

 

Dursun EŞİYOK, M. Kadri BOZOKALFA, Kaya BOZTOK

Bazı Kavun (Cucumis melo L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Yield and Quality Parameters of Some Melon (Cucumis melo L.) Cultivars

 

Dursun EŞİYOK, M. Kadri BOZOKALFA

Ekim ve Dikim Zamanlarının Tatlı Mısırda (Zea mays L. var. saccharata) Verim ve Koçanın Bazı Agronomik Karakterleri Üzerine Etkisi

The Effects of Sowing and Planting Dates on Yield and Some Agronomic Properties of Sweet Corn (Zea mays L. var. Saccharata

 

Özlem TUNCAY, M. Kadri BOZOKALFA, Dursun EŞİYOK

Ana Ürün ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Tatlı Mısır Çeşitlerinde Koçanın Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Ear Characteristic and Technological Properties of Some Sweet Corn (Zea mays L. var. saccharata) Varieties as Main and Second Crop

 

Hakan GEREN, Özlem ALAN

Ödemiş Koşullarında Yetiştirilen Bazı Bakla (Vicia faba var. major) Çeşitlerinin Hasıl Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

An İnvestigation on the Herbage Yield and other Characteristics of some Faba Bean (Vicia Faba Var. Major) Cultivars Grown under Ödemis Ecological Conditions

 

H. Sezin BULUT, Nilgün MADANLAR

Bademli (Ödemiş, İzmir) Beldesi Meyve Fidanlıklarında Topraküstünde Saptanan Zararlı Böcek ve Akar Türleri İle Doğal Düşmanları

Phylloplane Fauna of Insects, Mites and Their Natural Enemies In Fruit Nurseries of Bademli (Odemis, Izmir)

 

Nilgün MADANLAR, Zeynep YOLDAŞ, Enver DURMUŞOĞLU, Mustafa GÜMÜŞ, Emre ÖRÜMLÜ, Ersin ONOĞUR, Yüksel TÜZEL

Plant Protection Practices in Organic Vegetable Growing in Greenhouse in the Preservation Zone of Tahtalı (Menderes, İzmir, Turkey)Dam

Tahtalı Barajı (Menderes, İzmir) Koruma Havzasında Örtüaltı Organik Sebze Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Uygulamaları

 

A. Hediye SEKMEN, Tijen DEMİRAL, Necip TOSUN, Hüseyin TÜRKÜSAY, İsmail TÜRKAN

Tuz Stresi Uygulanan Domates Bitkilerinin Bazı Fizyolojik Özellikleri ve Toplam Protein Miktarı Üzerine Bitki Aktivatörünün Etkisi

Effect of the Plant Activator on some Physiological Characteristics and Total Protein Content of Tomato Plants under Salt Stress

 

Murat KILIÇ, Gökçen YÖNTER

Yağışla Meydana Gelen Toprak Kaybının Yüzey Akış Miktarı ve Süresine Bağlı Değişiminin Modellenmesi

Modelling of Soil Loss Caused by Precipitation, According to the Amount of Surface Flow and Precipitation Period

 

Gülay PAMUK, Mustafa ÖZGÜREL

Bitki Büyüme Modelleri: CERES-Maize Örneği

Plant Growth Models: A Sample of CERES-Maize

 

Bihter ÇOLAK, Rafet KILINÇ

Toprakta Potasyum Tayininde Kullanılan Bazı Kimyasal ve Biyolojik Yöntem Sonuçlarının Doğal Radyoaktif Potasyum (K-40) Ölçümleriyle Karşılaştırılması Üzerinde Araştırmalar

Comparison of the Results of Chemical and Biological K Determination Methods with the Naturally Radioactive Potassium (K-40) Measurements in Soils

 

H. Hüsnü KAYIKÇIOĞLU, Bülent OKUR

Farklı Tuz Dozlarının ve Mandarin Anaçlarının Topraktaki Tuz Dağılımı Üzerine Etkileri

Effects of Different Salinity Levels and Mandarin Rootstocks on Salt Distribution of Soil

 

M. Murat SAÇ, Aysun UĞUR, Güngör YENER, Mustafa BOLCA, Ünal ALTINBAŞ, Yusuf KURUCU, Banu ÖZDEN

Muğla İli Yatağan Havzasında Eğimli Alanların Büyük Toprak Gruplarında 137Cs’nin Dağılımı

Distribution of 137Cs in Great Soil Groups Formed by Slope Surfaces in the Mugla-Yatagan Basin

 

Hakan ÇAKICI, Şenay AYDIN

Emiralem-İzmir Yöresi Çilek Plantasyonlarının Beslenme Durumu

Nutritional Status of Strawberry Plantations in Emiralem-İzmir

 

Şenay AYDIN, Bülent YAĞMUR, Harun ÇOBAN

Bağda Yapraktan KNO3 Uygulamalarının Yapraktaki Besin Element İçeriklerine Etkisi

The Effect of Potassium Nitrate (KNO3) Applications on the Contents of Mineral Element of Leaf in Vineyard

 

Nevin DEMİRBAŞ, Elâ ATIŞ

Türkiye Tarımında Gıda Güvencesi Sorununun Buğday Örneğinde İrdelenmesi

Examining the Food Security Problem of Turkish Agriculture at the Wheat Case

 

Hatice DEMİRAY, Aylin Eşiz DEREBOYLU

Bor Elementi ve Niasinin Nantes Havuç (Daucus carota L.) Çeşidinin Büyümesi Üzerine Etkileri

The Effects of Boron and Niacin on the Growth of Nantes Carrot (Daucus carota L.)

 

A.Levent TUNA, Ömer ÖZER

Farklı Kalsiyum Bileşiklerinin Karpuz (Citrullus lanatus) Bitkisinde Verim, Beslenme ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Effect of Different Calcium Compounds on the Fruit Yield, Nutrition and some Quality Properties of Watermelon ( Citrullus lanatus ) Plant

 

Elmas ÖZEKER

Salisilik Asit ve Bitkiler Üzerindeki Etkileri

Salicylic Acid and Its Effects on Plants


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ