Çerez Örnek
canlı destek

cilt-54-sayi-1

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 54, Sayı: 1 - 2017 (Vol. 54, No: 1 - 2017)

Ziraat Fakültesi Dergisi 54, (1) 2017 : ISSN 1018-8851

 

 

Hakan GEREN, Ece GÜRE

Farklı Azot ve Fosfor Seviyelerinin Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’da Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Üzerinde Bir Ön Araştırma

A Preliminary Study on the Effect of Different N and P Levels on the Grain Yield and Other Yield Components of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)

 

 

A. Engin ÖZÇELİK

Investigation of The Effects of Safflower Biodiesel Blends with Eurodiesel Fuel on Engine Performance and Emissions in Common-Rail Diesel Engine

Common-Rail Dizel Motorda Aspir Biyodizeli ile Eurodizel Karışımlarının Motor Performansı ve Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi

 

 

Mehmet ÖTEN, Semiha KİREMİTÇİ, Cengiz ERDURMUŞ

Antalya Doğal Florasından Toplanan Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Hatlarının Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

The Determination of Yield Characteristics of Some Grass pea (Lathyrus sativus L.) Lines Collected from Antalya Natural Flora

 

 

Aslı AKPINAR, Oktay YERLİKAYA, Özer KINIK, Figen KOREL, Cihan KAHRAMAN, Harun R. UYSAL

Some Physicochemical Characteristics and Aroma Compounds of Izmir Tulum Cheese Produced with Different Milk Types

Farklı Süt Çeşitleri ile Üretilen İzmir Tulum Peynirlerinin Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ve Aroma Bileşikleri

 

 

Murat BOYACI, Özlem YILDIZ

Agricultural Knowledge and Information System from Extension Window: the Turkish Case

Yayım Penceresinden Tarımsal Bilgi ve Enformasyon Sistemi:Türkiye Örneği

 

 

Muzaffer Kerem SAVRAN, Nevin DEMİRBAŞ

The Warehouse Receipt System in terms of Olive Oil Producers in Turkey

Türkiye’de Zeytinyağı Üreticileri Açısından Lisanslı Depoculuk Sistemi

 

 

Seda SUCU, Adem YAĞCI

Bazı Asma Anaçları ve Bu Anaçlar Üzerine Aşılı Sultani Çekirdeksiz Çeşidinde Fidan Randımanı ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Sapling Yield and Quality Features in Some Rootstocks and Sultanı Çekırdeksız (Vitis Vinifera L.) Variety Grafted on These Rootstoks

 

 

Melis ÇERÇİOĞLU, Recep Serdar KARA, Bülent OKUR

Kütahya -Simav Yöresi Sera Topraklarının ve Sulama Suyu Özelliklerinin Araştırılması Üzerine Bir Ön Çalışma

Pre Investigation on Research of Greenhouse Soil and Irrigation Water Characteristics of Kutahya-Simav Region

 

 

Melis ÇERÇİOĞLU, Bülent YAĞMUR, Recep Serdar KARA, Bülent OKUR

Agro-Endüstriyel Kompost ve Ahır Gübresinin Biber (Capsicum annuum L.) Yetiştiriciliğinde Toprağın Bazı Kimyasal Özellikleri ile Verim Üzerine Etkisi

The Effect of Agro-Industrial Compost and Farmyard Manure on Some Chemical Properties of Soil and Yield of Grown Pepper (Capsicum annuum L.)

 

 

Yaşat Tuncer KAVUT, A. Esen ÇELEN

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma

An Investigation on the Effect of Row Spacings on the Seed Yield and Related Characteristics of Some Forage Pea (Pisum arvense L.) Cultivars

 

 

Fatma AYKUT TONK, Deniz İŞTİPLİLER, Muzaffer TOSUN

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinde Özellikler Arası İlişkiler ve Path Analizi

Correlation and Path Coefficient Analysis in Some Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes

 

 

Evren GÜNEN, Ahmet ALTINDİŞLİ

Cabernet Sauvignon Üzüm Çeşidinin Bazı Amerikan Asma Anaçları ile Aşı Kombinasyonlarının Örtü Altı ve Açıkta Yetiştiricilik Koşullarında Tüplü Fidan Performanslarının Değerlendirilmesi

An Assesment of Tube Sapling Performance of Graft Combinations of Cabernet Sauvignon Grape Variety with Some American Rootstocks Under Greenhouse and Open Field Conditions caprificus)

 

 

Mehmet ARSLAN, Cengiz ERDURMUŞ, Mehmet ÖTEN, Bilal AYDINOĞLU, Sadık ÇAKMAKÇI

Mısır (Zea mays L.) ile Leucaena leucocephala L. Bitkisinin Karıştırılmasıyla Hazırlanan Silajların Besin Değerinin Belirlenmesi

Determination of Nutritive Value of Maize (Zea mays L.) Silages Ensiled with Leucaena leucocephala L.

 

 

Ercan YILDIZ, Mustafa KAPLANKIRAN

The Effect of Cross-Pollination on Fruit Set and Quality in 'Robinson' and 'Fremont' Mandarins

Robinson' ve 'Fremont' mandarin çeşitlerinde yabancı tozlanmanın meyve verim ve kalitesine etkisi

 

 

Çiğdem COŞKUN HEPCAN, Şerif HEPCAN

Ege Üniversitesi Lojmanlar Yerleşkesinin Hava Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Düzenleyici Ekosistem Servislerinin Hesaplanması

Assessing Air Quality Improvement as a Regulating Ecosystem Service in the Ege University Housing Campus


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ