Çerez Örnek
canlı destek

cilt-40-sayi-2

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 40, Sayı: 2 - 2003 (Vol. 40, No: 2 - 2003)

Ziraat Fakültesi Dergisi 40, (2) 2003 : ISSN 1018-8851

 

 

Rıza AVCIOĞLU, Mohammad Ali KHALVATI, Gülcan DEMİROĞLU, Hakan GEREN

Ozmotik Basıncın Bazı Kültür Bitkilerinin Erken Gelişme Dönemindeki Etkileri I. Çimlenme ve Büyüme Özellikleri

Effects of Osmotic Pressure at Early Growing Stages of Some Crop Plants I. Germination and Growth Characteristics

 

Rıza AVCIOĞLU, Gülcan DEMİROĞLU, Mohammad Ali KHALVATİ, Hakan GEREN

Ozmotik Basıncın Bazı Kültür Bitkilerinin Erken Gelişme Dönemindeki Etkileri II. Prolin, Klorofil Birikimi ve Zar Dayanıklılığı

Effects of Osmotic Pressure on Early Growing Stages of Some Crop Plants II. Proline, Chlorophile Accumulation and Membrane Integrity

 

Hakan GEREN, Hikmet SOYA, Rıza AVCIOĞLU

Yıllık İtalyan Çimi ve Tüylü Fiğ Karışımlarında Farklı Hasat Zamanlarının Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar

Investigations On The Effect Of Cutting Dates On Some Quality Properties Of Annual Italian Ryegrass and Hairy Vetch Mixtures

 

Sıddık GÖNÇ, Sibel AKALIN, Nayil DİNKÇİ

Bazı Süt Ürünlerindeki Riboflavin Miktarlarının Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

A research on the determination of riboflavin in some dairy products by high performance liquid chromatography (HPLC)

 

Turgay TAŞKIN, Erdinç DEMİRÖREN, Mustafa KAYMAKÇI

Saanen Ve Bornova Keçilerinde Oğlak Veriminin Üretkenliği ve Etkinliği

The Efficiency and Productivity of Kid Production in Saanen and Bornova Goats

 

Sami Mahdi AHMED, Figen KIRKPINAR

Bazı Buğdaygil Dane Yemlerinin Ekstrakt Viskoziteleri İle pH Değerlerinin Saptanması I. Bazı Buğday Varyetelerinin Ekstrakt Viskoziteleri İle pH Değerlerinin Saptanması

Determination of Extract Viscosity and pH Values of Some Cereals I. Determination of Extract Viscosity and pH Values of Some Wheat Varieties

 

Sami Mahdi AHMED, Figen KIRKPINAR

Bazı Buğdaygil Dane Yemlerinin Ekstrakt Viskoziteleri İle pH Değerlerinin Saptanması II. Bazı Arpa Varyetelerinin Ekstrakt Viskoziteleri İle pH Değerlerinin Saptanması

Determination of Extract Viscosity and pH Values of Some Cereals II. Determination of Extract Viscosity and pH Values of Some Barley Varieties

 

Çiğdem YAPRAK, Figen KIRKPINAR

Arpa Temeline Dayalı Etlik Piliç Karma Yemlerine İlave Edilen Enzim Ve Antibiyotiğin Etkileri

The Effect of Enzyme and Antibiotic Supplementation for Barley Based Diets of Broilers

 

Sait ENGİNDENİZ, Figen ÇUKUR

İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Şeftali Üretiminin Teknik ve Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma

A Research on Technical and Economic Analysis of Peach Production in Kemalpaşa, İzmir

 

Hüseyin YÜRDEM, Vedat DEMİR, Adnan DEĞİRMENCİOĞLU

İçine Geçik Tip Damlatıcıya Sahip Damla Sulama Borularında Sürtünme Kayıplarını Tahminleme Modeli

Prediction Model of the Friction Losses in Drip Irrigation Laterals with In-Line Type Emitter

 

Hüseyin YÜRDEM, Vedat DEMİR

Damla Sulama Sistemlerinde Kullanılan Elek Filtrelerde Görülen Bazı Tasarım Hatalarının Yük Kayıpları Üzerine Etkisi

Effects of Design Faults of Screen Type Filters Used in Drip Irrigation Systems on Head Losses

 

Mustafa BOLCA, Yusuf KURUCU, Ünal ALTINBAŞ

Batı Anadolu Bölgesi 2002 yılı Pamuk Ekili Alanlarının ve Ürün Rekoltesinin Uzaktan Algılama Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

A Research on Cotton-Planted Areas in West Anatolia Region in 2002 and Determining the Amount of Crop Using Remote Sensing Technique

 

Mustafa BOLCA, Yusuf KURUCU, Ünal ALTINBAŞ

Arazi Fizyografyası ile Toprak Taksonomik Birimleri İlişkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Büyük Menderes Havzası Örneği

A Research on Determining the Relationships Between Soil Taxonomic and Physiographic Units, Example for Büyük Menderes Basin

 

M.Tolga ESETLİLİ, Yusuf KURUCU

Uzaktan Algılama Tekniği ile Pamuk Ekili Alanların Belirlenmesinde Kontrollü (Supervised) Sınıflandırma Yöntemlerinin İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Research on Supervised Classification Methods to Determine Cotton Planted Areas by Remote Sensing Technique

 

Bülent YAĞMUR, Süleyman KAVAK, Atnan UĞUR, M. Kadri BOZOKALFA, Dursun EŞİYOK

Potasyum Uygulamalarının Savoy Lahanasında (Brassica oleracea L. var. sabauda) Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

The Effects of Potassium Application on Yield and Quality Characteristics in Savoy Cabbage (Brassica oleracea L. var. sabauda)

 

Sibel YİĞİTER, Ümit ERDEM

Karşıyaka İlçesi Örneğinde Kent Dokusu Ve Açık-Yeşil Alan İlişkileri Üzerine Bir Araştırma

A Study About Relationship Between Urban Pattern And Open – Green Areas In Karşıyaka District

 

Özcan SARI, Gülay TURHAN, Eser EKE BAYRAMOĞLU

Tabakhanelerde Ortam Dezenfeksiyonunun Önemi Üzerine Bir Araştırma

An Investigation On The Importance Of Disinfection In The Tanneries

 

Altan AFŞAR, Gürbüz GÜLÜMSER, M.Mete MUTLU, Hasan ÖZGÜNAY

Enzimatik Etki ile Kromlu Derilerdeki Kırışıklıkların Giderilmesi ve İşlemin Dayanım Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

An Investigation About Elimination of Wrinkles on Chrome-Tanned Leathers by Enzymatic Action and Its Effect on Physical Properties

 

Bahri BAŞARAN, Behzat Oral BİTLİSLİ, Gökhan ZENGİN, Ahmet ASLAN

Yüzlük Derilerin Dinamik Su Geçirgenliği ve Statik Su Emme Özelliklerine Ayakkabı Boyalarının Etkisi

The Effect of Shoe Creams on Dynamic Water Resistance and Static Water Absorption Characteristics Of Shoe Upper Leathers

 

Harun YALÇIN, Erdem AYKAS, Mehmet EVRENOSOĞLU

Koruyucu Tarım ve Koruyucu Toprak İşleme

Conservation Agriculture and Conservation Tillage


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ