Çerez Örnek
canlı destek

cilt-54-sayi-3

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 54, Sayı: 3 - 2017 (Vol. 54, No: 3 - 2017)

Ziraat Fakültesi Dergisi 54, (3) 2017 : ISSN 1018-8851

 

 

Saliha DORAK, Hakan ÇELİK

Irrigation Water Quality of Nilüfer Stream and Effects of the Wastewater Discharges of the Treatment Plants

Nilüfer Çayının Sulama Suyu Kalitesi ve Arıtma Tesisleri Atıksularının Etkileri

 

 

Özge ALTAN, Zümrüt AÇIKGÖZ, Özer Hakan BAYRAKTAR, Fadime AYDIN KÖSE, Çiğdem ŞEREMET TUĞALAY, Omid POURDOLATİ

İn ovo Vitamin C ve E Enjeksiyonunun Isı Stresine Maruz Kalan Etlik Piliçlerde Gelişme Performansı ve Oksidatif Stabilite Üzerine Etkileri

The Effects of In Ovo Injection of Vitamin C and E on Growth Performance and Oxidative Stability in Broilers Exposed to Heat Stress

 

 

Gülfem ÜNAL, Elif ÖZER

Influence of Fortification with Inulin and Hi-maize on Acidity and Viability of Starter Culture in Probiotic Yoghurt

Inulin ve Hi-maize ile Zenginleştirmenin Probiyotik Yoğurdun Asitliğine ve Starter Kültür Canlılığına Etkisi

 

 

Kübra YAZICI, Bahriye GÜLGÜN ASLAN

Açık-Yeşil Alanlarda Dış Mekân Süs Bitkilerinin Önemi ve Yaşam Kalitesine Etkisi; Tokat Kenti Örneği

The Effects of Ornamental Outdoor Plants in Open-Green Areas on the Quality of Life: The Example of Tokat City

 

 

Firdevs ERSİN, Erkan YILMAZ, Ekrem KAYA, Emre İLKER, Ferit TURANLI

Ege Bölgesinde İkinci Ürün Mısırda Zararlı Zyginidia pullula (Boherman, 1845) (Hemiptera: Cicadellidae)’nın Neden Olduğu Ürün Kaybı ve Ekonomik Zarar Eşiği Üzerinde Araştırmalar

Determination of Damage and Economic Injury Level of Zyginidia pullula (Boheman, 1845) (Hemiptera: Cicadellidae) on Second Crop Corn in Aegean Region

 

 

Gülsüm ÖZTÜRK

Patateste (Solanum tuberosum L.) Temel Tohumluk Üretiminde Kullanılan Eski ve Yeni Meristem Stoklarının Morfolojik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of the Morphological and Yield Characteristics of Old and New Meristem Stocks Used in Basic Seed Production in Potatoes (Solanum tuberosum L.)

 

 

Rüya YILMAZ, Okan YILMAZ

Halkın Çevre Bilincinin Saptanması ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Bilinç Üzerine Etkileri: Kırklareli Örneğinde

Determining the Environmental Awareness of Local People and Effects of Socio-Economic Features upon Environmental Awareness: The Case Study of Kırklareli

 

 

Hatice GÜRGÜLÜ, Mehmet Ali UL

İzmir’de Yetiştirilen Bazı Bitkiler İçin Bitki Su Tüketimi Değerleri ve Sulama Programları

Evapotranspiration Values and Irrigation Schedules for Some Crops Grown in Izmir

 

 

Emine MALKOÇ TRUE, Hatice SÖNMEZ TÜREL

PPS (Project for Public Spaces)’nin Mekan Diyagramı Temelinde Kamusal Bir Mekanın Analizi

Analysis of a Public Place in the View of Project for Public Spaces’ The Place Diagram

 

 

Hülya AKAT, Hakan ALTUNLU, Gülbin ÇETİNKALE DEMİRKAN, Özlem AKAT SARAÇOĞLU, İbrahim YOKAŞ

Kesme Gül Yetiştiriciliğinde Arıtma Çamuru Uygulamalarının Bitki Gelişimi, Çiçeklenme ve Kalite Üzerine Etkisi

Effect of Sewage Sludge Application on Plant Development, Flowering and Quality of Cut Rose Cultivation

 

 

İbrahim DUMAN, Adem GÖKÇÖL

Biber (Capsicum annuum L.) ve Patlıcan (Solanum melongena L.) Tohumlarının Fidelik Performanslarının İyileştirilmesi

The Effect of Different Volimetric Rates of The Peat and Pumice Mixtures on Yield and Quality of Mushroom (Agaricus bisporus (L.) Sing) 207

 

 

Turgay TAŞKIN, Nedim KOŞUM, Sait ENGİNDENİZ, A.Ferhan SAVRAN, Duygu AKTÜRK, Harun KESENKAŞ, Ayşe UZMAY, Mukadderat GÖKMEN

İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Keçi İşletmelerinde Sürü Yönetim Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

A Study on Herd Management Practices of Goat Farms in Izmir, Canakkale and Balikesir Provinces

 

 

Gözde SEVİLMİŞ, Akın OLGUN, M.Metin ARTUKOĞLU

Fonksiyonel Gıdalarda Tüketici Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği

A Research on Factors Which Determines The Effect of Consumer Decisions About Functional Products: The Case of İzmir

 

 

Seyithan SEYDOŞOĞLU, Veysel SARUHAN

Mısır Bitkisinde (Zea mays L.) Ekim Zamanı ve Çeşidin Silaj Kalitesi Üzerine Etkisi

Effect of Sowing Time and Variety on Silage Quality of Maize

 

 

Remzi İLAY, Yasemin KAVDIR

Farklı Arazi Kullanım Türlerinin Topraktaki Suda Çözünebilir İyon Kapsamına Etkileri

Effects of Different Land Use Types on the Water Soluble Ion Content in the Soil


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ